อนุทิน 45660 - อนงค์ ลิ้มสกุล

วันนี้เป็นอีกวันที่มาอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดทำแผนการเรียนรู้แบบ Backward  Design 11-13 กันยายน 2552 ณ  ห้องประชุมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ มีดร. เฉลิม  ฟักอ่อน เป็นศึกษานิเทศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูนเขต 1  ส่วนวันสุดท้ายได้มีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยนเรศวรมาพูดเรื่องการเขียนแผนIEP สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่มีการเรียนร่วม

เขียน 13 Sep 2009 @ 09:13 ()


ความเห็น (0)