อนุทิน 45660 - อนงค์ ลิ้มสกุล

  ติดต่อ

วันนี้เป็นอีกวันที่มาอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดทำแผนการเรียนรู้แบบ Backward  Design 11-13 กันยายน 2552 ณ  ห้องประชุมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ มีดร. เฉลิม  ฟักอ่อน เป็นศึกษานิเทศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูนเขต 1  ส่วนวันสุดท้ายได้มีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยนเรศวรมาพูดเรื่องการเขียนแผนIEP สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่มีการเรียนร่วม

  เขียน:  

ความเห็น (0)