อนุทิน 45583 - สุรสิทธิ์ นมัสโก

  • หน้านอก บอกความงาม
  • หน้าใน บอกความดี
  • หน้าที่ บอกควมสามารถ
  • หน้านอก แต่งให้พอดี
  • หน้าในและหน้าที่ ...แต่งให้มากๆ (หลวงพ่อปัญญานันทะ)
เขียน 11 Sep 2009 @ 21:49 ()


ความเห็น (0)