อนุทิน 45153 - Sila Phu-Chaya

  • เดือนนี้เป็นเดือนแห่งการแสวงธรรม เพราะครบรอบสิบสองปีแห่งเดือนที่คุณแม่จากไป
  • ไปวัดญานเวศกวัน  ไปวัดสวนสันติธรรมติด ๆ กันมาสองสัปดาห์   รู้สึก "ดี"  เกิดกุศลจิตต่อเนื่อง
  • อ่านเจอ "ธรรมเทศกธรรม" ธรรมของผู้แสดงธรรม เห็นว่าน่าจะมีประโยชน์แก่ผู้ที่ีทำหน้าที่เผยแพร่ความรู้ทั้งปวง
  • ธรรมเทศกธรรมมี 5 ประการ
  • 1.อนุปุพพิกถา   สอนให้มีขั้นตอนถูกลำดับ
  • 2.ปริยายทัสสาวี จับจุดสำคัญมาขยายให้เข้าใจเหตุผล
  • 3.อนุทยตา         ตั้งจิตเมตตาสอนด้วยความปรารถนาดี
  • 4.อนามิสันดร     ไม่มีจิตเพ่งเล็งมุ่งเห็นแก่อามิส
  • 5.อนุปหัจจ์        วางจิตตรง ไม่กระทบตนและผู้อื่น
  • จากหนังสือพุทธธรรม หน้า 637  โดยพระพรหมคุณาภรณ์(ประยุทธ์ ปยุตโต)
เขียน 06 Sep 2009 @ 22:11 () แก้ไข 06 Sep 2009 @ 22:16, ()


ความเห็น (0)