อนุทิน 44744 - บุณยกร

บุณยกร

บุคคลพึงสละสุขเล็กเล็กน้อยน้อย

เพื่อ่ความสุขอันไพบูลย์ คือสุขที่เกิด

จากการลดกิเลส สุขแบบนิพพาน

(จิตที่ว่างจากกิเลส)

เขียน 31 Aug 2009 @ 20:49 ()


ความเห็น (0)