อนุทิน 44156 - บุณยกร

บุณยกร

การอบรม

คุณธรรมนำอาชีพของโครงการ"ต้นกล้าอาชีพ"ดำเนินไปด้วย

ความเข้มข้น อบอุ่น การเสริมสร้างพลังต้านทานทางจิตใจ

ด้วยศีลธรรมในศาสนาเพื่อบูรณาการชีวิต สังคม ให้เกิดการพัฒนา

อย่างมั่นคง สร้างคนให้เป็นมนุษย์ สร้างงานให้เป็นสัมมาอาชีพ

สร้างครอบครัวให้ห่างไกลจากอบายมุข สร้างสังคมอุดมสุข ที่เอื้อ

เฟื้อแบ่งปัน..อนุโมทนาสาธุ


เขียน 24 Aug 2009 @ 16:07 () แก้ไข 24 Aug 2009 @ 16:09, ()


ความเห็น (0)