อนุทิน 43453 - สังวาลย์

สังวาลย์

สหกิจศึกษาคืออะไร

สหกิจศึกษา เป็นระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ โดยจัดให้มีการเรียนในสถานศึกษาร่วมกับการจัดให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือ ทำให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ประสบการณ์จากการไปปฏิบัติงาน และทำให้นักศึกษามีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการต้องการมากที่สุด การส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการและสถาบันการศึกษา สหกิจศึกษาเป็นกลไกร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย และสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง วิธีการของสหกิจศึกษาจะเน้นที่ความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันสูงสุด

เขียน 12 Aug 2009 @ 23:07 ()


ความเห็น (0)