อนุทิน 43220 - Wasawat Deemarn

อนุทิน ... < ๓๗๘ >

กระสุน...นัดที่ฆ่า CEO

1. การใช้คนที่ขาดความรู้และไม่ถนัดกับงานที่มาเป็นผู้ช่วย (Wrong People in the Wrong Postion)

2. ขาดการจัดตารางเวลาที่ดี (Poor Scheduling)

3. Talk about Big Ideas, But Don't Carry Them Out

4. ประมาทในสถานการณ์ที่ล่อแหลม (Not Aware in Dangerous Situation)

แหล่งอ้างอิง

ชัยวัฒน์ ชยางกูร.  The Art of Leadership : ผู้นำหลายมิติ.  กรุงเทพฯ: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2549.

เขียน 09 Aug 2009 @ 11:26 ()


ความเห็น (0)