อนุทิน 43089 - วชิระ บถพิบูลย์

7 สิงหาคม 52 การจัดการความรู้ของ CPF ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานเอกชนต่างเห็นความสำคัญต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ทั้งสิ้น ในฐานะที่เป็นทรัพยากรการบริหารที่สำคัญที่สุด หากมนุษย์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาที่ถูกวิธี มนุษย์แต่ละคนมีความสามารถที่แตกต่างกัน ความรู้และภูมิปัญญาสามารถถ่ายทอดเรียนรู้แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันได้ และถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหลังได้ ความรู้ที่มิได้ชัดแจ้งถูกเก็บหรือบันทึกไว้เป็นหนังสือหรือทฤษฎีก็มีความสำคัญ องค์กรใหญ่ๆ ที่มีพนักงานจำนวนมาก มีหน่วยผลิตหลายยุนิต อย่าง ซีพี มีหน่วยรับผิดชอบที่ชัดเจนพร้อมผู้ปฏิบัติงานและการจัดการที่เป็นระบบ และแน่นอนงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอ รวมทั้งเทคโนโลยีสื่อสารข้อมูลที่ทรงประสิทธิภาพ มองกลับเข้ามาในระบบบริการสุขภาพระดับอำเภอ สามารถจะนำแนวคิดมาใช้เพื่อพัฒนาบริการปฐมภูมิของเราได้ ต้องมีผู้รับผิดชอบดูแลในภาพรวม มีเครือข่ายนักจัดการความรู้ที่เป็นเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้ที่กว้างขวางและต่อเนือง มีการบันทึกจัดเก็บโดยใช้เทคโนโลยี IT และจูงใจให้นำความรู้ไปใช้ปฏิบัติ แล้วประเมินผลและนำไปสู่การสังเคราะห์ความรุ้ใหม่ขึ้นอีก

เขียน 07 Aug 2009 @ 14:31 () แก้ไข 07 Aug 2009 @ 15:08, ()


ความเห็น (0)