อนุทิน 42879 - ทองหยอด

วันนี้ผู้อำนวยการนัดประชุมเตรียมงานใหญ่ งานพิธีพระราชปริญญาบัตร ครั้งที่ 44 ในวันที่ 21 มกราคม 2553 ซึ่งสำนักหอสมุดได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้เป็นฝ่ายสูจิบัตร โดยเชิญคณะกรรมการทั้งหมดเข้าร่วมประชุม โดยกรรมการที่เป็นตัวแทนของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น คณะวิจิตรศิลป์ ฝ่ายออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์ รับการใช้ภาษา สำนักทะเบียนฯ ข้อมูลบัณฑิต โรงพิมพ์คณะวิทย์ จัดพิมพ์ กองบริหารงานบุคคล คำกราบบังคมทูล และปริญญากิตติมศักดิ์ และเจ้าภาพสำนักหอสมุด ประสานงาน และทุก ๆ เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เขียน 04 Aug 2009 @ 22:52 ()


ความเห็น (0)