อนุทิน 42065 - dejavu monmon

dejavu monmon

ข้าพเจ้าฟังแนวคิดเรื่องกฎหมาย จาก อ.สิทธิศักดิ์ ได้ความรู้ว่า การพิจารณากฎหมายมี ๒ วิธีคือ พิจารณาตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และพิจารณาตามตัวบทหรือลายลักษณ์อักษร แต่ทั้ง ๒ อย่าง ต้องใช้ความระมัดระวังในการตีความ โดยให้คำนึงถึงผลที่จะเกิดกับองค์กรเป็นหลัก

เขียน 23 Jul 2009 @ 09:19 ()


ความเห็น (0)