อนุทิน 42065 - dejavu monmon

  ติดต่อ

ข้าพเจ้าฟังแนวคิดเรื่องกฎหมาย จาก อ.สิทธิศักดิ์ ได้ความรู้ว่า การพิจารณากฎหมายมี ๒ วิธีคือ พิจารณาตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และพิจารณาตามตัวบทหรือลายลักษณ์อักษร แต่ทั้ง ๒ อย่าง ต้องใช้ความระมัดระวังในการตีความ โดยให้คำนึงถึงผลที่จะเกิดกับองค์กรเป็นหลัก

  เขียน:  

ความเห็น (0)