อนุทิน 41910 - แวว

แวว
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

กรณีศึกษา  5 

 

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกในช่วงปี  ..  2000-2009

สรุป

ปัจจุบันลักษณะของการทำธุรกิจในยุคโลกาภิวัตน์ได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ใช่เพียงแต่ทำเฉพาะภายในประเทศเท่านั้น หากแต่ต้องมองถึงความเป็นสากลและเครือข่ายระดับโลก สิ่งที่ตามมาคือการใช้ทรัพยากรข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยและตัดสินใจ ซึ่งจะมีความเสี่ยงสูง ประกอบกับความหลากหลายทางด้านภาษา กฎเกณฑ์ แบบธรรมเนียม มาตรฐานของการติดต่อสื่อสารในแต่ละประเทศทำให้ยากต่อการบริหารและจัดการ ดังนั้นจึงควรต้องมีการปรับการจัดการให้ทันและสอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคตที่มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ และการดำเนินธุรกิจนั้น เช่น ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการประมวลผลแบบกระจายในลักษณะของระบบฐานข้อมูลแบบเครือข่าย ซึ่งจะสนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจแบบเครือข่ายในระดับโลกประสบผลสำเร็จ ผู้บริหารเองจึงต้องตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น และพร้อมที่จะรับเอาเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้กับองค์การเพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

 

วิเคราะห์ปัญหาและข้ออภิปราย
 1.  ให้อธิบายสั้นๆเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคของบริษัทที่ใช้ระบบเชื่อมโยงเครือข่ายทั่วโลก

 

                ระบบเชื่อมโยงเครือข่ายในหลายๆประเทศนั้นมักเผชิญกับอุปสรรคดังนี้

1.ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่าย  เช่น  อินเตอร์เน็ต

                1. 1 ติดตั้ง  Lan  card  (การติดตั้งทุกเครื่องที่ต้องการเชื่อมโยงเครือข่าย)

                1. 2 สายสัญญาณเชื่อมโยงอาจใช้  HUB  เชื่อมโยงสัญญาณดาวเทียม

  1. กฎระเบียบสำหรับการสื่อสารระหว่างประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามสถานการณ์ของโลก
  2. การสื่อสารทางไกลจะได้รับผลอย่างรวดเร็วของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  จึงจำเป็นต้องติดตามและค้นคว้าอยู่ตลอดเวลา

 

2.ให้รวบรวมปัญหาอุปสรรคที่ประเทศต่างๆต้องหากลยุทธ์การสื่อสารแบบใหม่ๆมาใช้

 

(1) บริการโทรคมนาคมและรายการติดตั้งที่ไม่สอดคล้องกันและเข้ากันไม่ได้

                 (2) รูปแบบการติดต่อสื่อสาร และมาตรฐานของฮาร์ดแวร์ที่ไม่สอดคล้องกันและเข้ากันไม่ได้

                 (3) ผู้ให้บริการด้านสื่อสารภายใต้การควบคุมของรัฐบาลมีอุปกรณ์และการให้บริการที่จำกัด

                 (4) ความแตกแต่งอย่างมากในกฎหมายหรือระเบียบโทรคมนาคมและการเก็บภาษีระหว่างประเทศ

             (5) ความสัมพันธ์ที่น่าสับสนระหว่างรัฐบาล และผู้ให้บริการหรือผู้ขายอุปกรณ์โทรคมนาคม

 

 

 

 

 3.  เหตุใดท่านจึงคาดว่าองค์กรหลายๆแห่งที่ขยายกิจการเข้าไปในยุโรปจะถูกทาบทามและติดต่อโดยบริษัทที่มีระบบเครือข่ายการสื่อสารหลักอยู่แล้วในประเทศนั้นๆบริษัทที่รับติดตั้งระบบเครือข่ายการสื่อสารจะสามารถช่วยองค์กรของท่านในการพัฒนาเครือข่ายได้อย่างไร

 

ในการถูกทาบทามของเครือข่ายการสื่อสารคือ

                -  เป็นที่ยอมรับของแบร์นและความทันสมัย

                -  ความประหยัดมีราคาถูกกว่า

                -  ความรวดเร็วถูกต้องชัดเจนกว่า

                -  ความง่ายในการใช้งาน

 

 

 

ในการติดตั้งระบบเครือข่ายการสื่อสารสามารถช่วยองค์กรของเราได้คือ

                -  สามารถใช้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมขององค์กรได้

                -  เพื่อปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้ทัดเทียมและทันสมัยตามความเจริญของหลายๆประเทศทั่วโลก

               

4. ถ้าท่านเป็นผู้บริหารของบริษัท  IBM  ท่านจะมีวิธีตั้งข้อจำกัดในการใช้ข้อมูลภายในองค์กรอย่างไรนอกจากนั้นท่านจะมีนโยบายในการสื่อสารระหว่างประเทศชนิดใดบ้างที่ควรจัดสรรให้ผู้บริโภคได้ใช้ฟรีโยไม่คิดมูลค่า

การจัดตั้งข้อจำกัดข้อมูลในองค์กร

                -  ตั้งวัตถุประสงค์การมีองค์กรกำกับดูแล

                -  กำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่น

                -  แบ่งแยกหน้าที่ตามนโยบายจากการกำหนดดูแล

                -  อำนาจหน้าที่ขององค์กรกำกับดูแล

                -  กลุ่มตัวแทนผู้บริโภค

                -  แต่งตั้งกลุ่มตรวจสอบ  ประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้ใช้บริการ 

นโยบายในการสื่อสารระหว่างประเทศที่จัดสรรให้ผู้บริโภคได้ใช้ฟรีโดยไม่คิดมูลค่า

                -  ระบบ  Lan 

            -   ระบบ  wan

            -  ระบบสัญญาณ  Wireles

 

เขียน 20 Jul 2009 @ 19:17 ()


ความเห็น (0)