อนุทิน 41674 - เอกชัย บุญอาจ

ง่ายๆกับความเข้าใจเรื่องปพ.ต่างๆ

ปพ.1 คือ ระเบียนแสดงผลการเรียน ใช้แจกให้นักเรียนเมื่อนักเรียนเรียนจบแต่ละช่วงชั้น หรือเมื่อนักเรียนย้ายโรงเรียน

ปพ.2  คือ ประกาศนียบัตร    แจกให้เมื่อนักเรียนจบช่วงชั้นเท่านั้น

ปพ.3 คือ แบบ รายงานผู้สำเร็จการศึกษา  ให้โรงเรียนส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแล้วเขต ส่งไปเก็บไว้ที่กระทรวงฯ

ปพ.4 คือ แบบรายงาน ผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์   ออกให้เมื่อนักเรียนจบหลักสูตรแต่ละช่วงชั้น

ปพ.5 คือ ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   หรือ เอกสารที่ครูทุกคนต้องทำในทุกรายวิชาที่สอน ทุกห้อง ส่งเทอมละ 1 ครั้งเมื่อส่งเกรดนักเรียนที่ฝ่ายวิชาการ  หากเป็นครูประถมฯ ส่งทุกสิ้นปีการศึกษา 

ปพ.6 คือ ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคล   ครูประจำชั้นจะต้องออกให้นักเรียนในที่ปรึกษาของตนเองเทอมละ 1 ครั้งหรือปีละ 1 ครั้ง แต่ปัจจุบันหากโรงเรียนใดใช้ โปรแกรม student2544  Version 2 Beta 4เจ้าหน้าที่ GPA จะ print ให้ ครูประจำชั้นแค่ลงลายเซ็น แล้วเสนอให้ ผอ.ลงนาม และให้นักเรียน นำไปให้ผู้ปกครอง รับทราบผลการเรียน  เรียกง่ายๆว่า สมุดแจ้งเกรด  ก็ได้

ปพ.7 คือ ใบรับรองผลการศึกษา  โรงเรียนจะออกให้เมื่อนักเรียนมีความต้องการใช้ เวลาใดๆก็ได้ หมายถึง

เมื่อนักเรียนต้องการรับรองว่าตนเองเป็นนักเรียนโรงเรียนนั้นจริงๆ  หรือ ใช้เป็นหลักฐานในการศึกษาต่อก่อนได้ปพ.1จริงๆ ซึ่งปพ.1จะออกเมื่อ31 มีนาคม แต่ละปี

ปพ.8 คือ เอกสารระเบียนสะสม หมายถึง เอกสารที่มีข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับการเรียน สุขภาพ ของนักเรียนทั้งหมด หากรอกข้อมูลครบในโปรแกรมแล้ว จะprint ได้เลย หรือซื้อจากร้านก็ได้  ใช้เมื่อนักเรียนย้าย หรือเมื่อจบปีการศึกษาเพื่อให้ผู้ปกครองทราบเกี่ยวกับตัวนักเรียนทั้งหมด

ปพ.9 คือ สมุดบันทึกผลการเรียนรู้ หมายถึง สมุดที่ใช้ประกอบการย้ายโรงเรียน เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าของการเรียนว่านักเรียนคนนี้เรียนแต่ละวิชาไปแล้วกี่จุดประสงค์ กี่หน่วยการเรียน ใช้เมื่อนักเรียนย้ายโรงเรียน

 

เขียน 16 Jul 2009 @ 12:28 ()


ความเห็น (0)