อนุทิน 41542 - นายเกษมศึกดิ์ อาร์ม เสียงเพราะ

 

ลักษณะเด่นของครูคอมที่ต้องมี

1.ต้องมีพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ต้องรู้จักองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ว่ามีอะไรบ้าง

2.ต้องรู้เกียวกับด้านซอฟแวร์ และฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์

3.ต้องทันข่าวเกียวกับด้านเทคโนโลยีว่า มีอะไรที่มาใหม่ และอะไรที่กำลังพัฒนาอยู่

4.การสอนต้องทันสมัยเป็นสากล โดยมีเทโนโลยีสารสนเทศเป็นสือการเรียนการสอน

5.มีความรับผิดชอบ

6.มีความอดทนสูง

7.ครูต้องรักและเมตตาศิษย์ โดยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือ

8.ครูต้องประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ

9.ครูพึงช่วยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทางสร้างสรรค์

10.ครูพึงประพฤติ ปฏิบัติตน เป็นผู้นำในการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย

เขียน 14 Jul 2009 @ 15:42 ()


ความเห็น (0)