อนุทิน 41192 - เตวิชโช

  ติดต่อ

เย ธัมมา เหตุปปะภะวา

เตสัง เหตุง ตถาคะโต

เตสัญจะ โย นิโรโธ จะ

เอวัง วาที มหาสมโณ

สิ่งเหล่าใดเกิดแต่เหตุ

พระตถาคต (พระพุทธเจ้า)

ได้ตรัสเหตุของสิ่งเหล่านั้น

รวมทั้งความดับของสิ่งเหล่านั้นด้วย

พระมหาสมณะเจ้ามีปกติตรัสไว้อย่างนี้

(วิปััสสนาพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์)

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)