อนุทิน 41192 - บุณยกร

บุณยกร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เย ธัมมา เหตุปปะภะวา

เตสัง เหตุง ตถาคะโต

เตสัญจะ โย นิโรโธ จะ

เอวัง วาที มหาสมโณ

สิ่งเหล่าใดเกิดแต่เหตุ

พระตถาคต (พระพุทธเจ้า)

ได้ตรัสเหตุของสิ่งเหล่านั้น

รวมทั้งความดับของสิ่งเหล่านั้นด้วย

พระมหาสมณะเจ้ามีปกติตรัสไว้อย่างนี้

(วิปััสสนาพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์)

เขียน 08 Jul 2009 @ 20:09 () แก้ไข 08 Jul 2009 @ 20:31, ()


ความเห็น (0)