อนุทิน 40573 - Sila Phu-Chaya

Sila Phu-Chaya
  • วันนี้ เป็นวันนำเสนอผลการพิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับใหม่ที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่องาน
  • สิ่งที่เรานำเสนอไปหลัก ๆ ก็คือ
  • ร่างพรฎ จะกำหนด "หลัก" มิได้เน้นระเบียบการปฏิบัติเหมือนกับกฎ/ข้อบังคับ/ระเบียบทั่วไป  ซึ่งจะมีคณะกรรมการชุดต่าง ๆ กำหนดวิธีปฏิบัติในภายหลังอีกชั้นหนึ่ง
  • ดังนั้น หลักที่ปรากฎอยู่ในร่างพรฎ จะได้แก่
  • หลักการรับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการ
  • หลักการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
  • หลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้
  • หลักการไม่เปิดเผยความลับของคู่แข่งทางการค้าอีกฝ่ายหนึ่ง
  • นอกจากนี้ การทำงานจะต้องเป็นไปตามหลักวิชาชีพ ทุกคนจะต้องมี accountability และ reliability ซึ่งเป็นที่ recognition โดยทั่วไป
เขียน 29 Jun 2009 @ 18:05 ()


ความเห็น (0)