อนุทิน 40282 - Sasinand

Sasinand

อยากให้เด็กเก่งคณิตศาสตร์...เป้าหมาย... . .ถามตัวเอง....อยากให้เด็กๆรู้อะไร...??
ตอบ...อยากให้รู้    1. เรื่องที่เกี่ยวกับจำนวน  การบวก การลบ การคูณ การหาร การแก้ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับจำนวน และการใช้จำนวนในชีวิตจริง

2. การวัด-- ความยาว ระยะทาง น้ำหนัก พื้นที่ ปริมาตร และความจุ หน่วยวัดระบบต่างๆ การคาดคะเน อัตราส่วน  การนำความรู้เกี่ยวกับการวัดไปใช้ได้ในชีวิตจริง
3. เรขาคณิต พวกมิติต่างๆ  สองมิติ /สามมิติ การนึกภาพ แบบจำลองทางคณิตศาสตร์   ในเรื่องการเลื่อนขนาน การสะท้อน และการหมุน 

4. พีชคณิต:เช่น  แบบรูปต่างๆ (pattern)  พีชคณิต จะใช้กฏความรู้พื้นฐานทางคำนวณในการอธิบายรายละเอียด และจัดกลุ่มงานและสิ่งของเข้าด้วยกัน
5. การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น เช่น  สถิติ ความน่าจะเป็น การคาดการณ์ การสุ่ม ค่ากลางของข้อมูลต่างๆ เป็นต้น
ข้อ 1- 3 เริ่มเรียนได้ตั้งแต่อายุก่อนอนุบาล อย่างง่ายๆ โดยผ่านการเล่นสนุกๆ  

เขียน 23 Jun 2009 @ 09:58 () แก้ไข 24 Jun 2009 @ 20:46, ()


ความเห็น (0)