อนุทิน 39860 - Sila Phu-Chaya

  • คดีผู้ให้เช่าฟ้องผู้เช่าเกี่ยวกับสัญญาเช่า ห้ามฟ้องเมื่อพ้น 6 เดือนนับแต่วันส่งคืนทรัพย์สินที่เช่า
  • มาตรา 649 ปพพ  อายุความเรียกค่าทดแทนเกี่ยวกับการยืมใช้คงรูป ไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วันสิ้นสัญญา  เฉพาะผิดสัญญา กรณีใช้สอยทรัพย์สินไม่ถูกต้อง (643) ไม่สงวนรักษาทรัพย์สินที่ยืม (644) ไม่เสียค่าใช้จ่ายอันเป็นปกติแก่การบำรุงทรัพย์ (647)
  • อายุความการฟ้องเรียกทรัพย์สินที่ยืมคืน หรือให้ใช้ราคาทรัพย์สินที่ยืม   อายุความ 10 ปี  193/30

 

เขียน 16 Jun 2009 @ 20:01 () แก้ไข 16 Jun 2009 @ 20:07, ()


ความเห็น (0)