อนุทิน 39855 - Sila Phu-Chaya

Sila Phu-Chaya

มาตรา 40 ทวิ ประมวลรัษฎากร  มีสาระสำคัญเกี่ยวกับ

  • การส่งสินค้าออกไปต่างประเทศให้แก่หรือตามคำสั่งของสำนักงานใหญ่ สาขา ตัวการ ตัวแทน นายจ้างหรือลูกจ้าง
  • ให้ถือว่าการส่งสินค้าไปเป็นการขายในประเทศด้วย และ
  • ให้ถือราคาสินค้าตามราคาตลาดในวันที่ส่งไปเป็นเงินได้พึงประเมินในปีที่ส่งไปนั้น

กรณียกเว้น ได้แก่

  • ของที่ส่งไปเป็นตัวอย่างหรือเพื่อการวิจัยโดยเฉพาะ
  • ของผ่านแดน
  • ของที่นำเข้าแล้วส่งกลับผู้ส่งเข้าภายใน 1 ปีนับแต่วันที่สินค้าเข้า
  • ของที่ส่งออกแล้วส่งกลับคืนภายใน  1 ปีนับแต่วันที่ส่งออก
เขียน 16 Jun 2009 @ 19:17 () แก้ไข 16 Jun 2009 @ 19:18, ()


ความเห็น (0)