อนุทิน 39727 - zentrady_bb

zentrady_bb

Competency ระดับผู้ทรงคุณวุฒิของเทคนิคการแพทย์

                ผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์จะต้องเป็นผู้ที่มีผลงานทางด้านวิชาการที่เป็นที่ยอมรับขององค์กรวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ เป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญ และประสบการณ์งานในด้านเทคนิคการแพทย์ในระดับที่สูงมาก ทำคุณประโยชน์ต่อวิชาชีพต่าง ๆ เช่น หาความรู้เพิ่มเติมและความรู้ใหม่ ๆ แล้วนำความรู้นั้นไปเผยแผ่ให้แก่ผู้ปฏิบัติการ ผู้ชำนาญการและผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น อีกทั้งยังประพฤติตนเป็นคนดี มีศีลธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณของนักเทคนิคการแพทย์ สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนอื่นได้  ผู้ทรงคุณวุฒิต้องวางแผนระบบงานภายในองค์กร ทำการควบคุม บริหารจัดการระบบงาน และตรวจสอบคุณภาพงานภายในองค์กรให้มีความเรียบร้อย เป็นผู้กำหนดนโยบายและบทบาทหน้าที่ของผู้ปฏิบัติการ ชำนาญการและผู้เชี่ยวชาญ เป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการตัดสินใจขององค์กรนั้นๆ อีกทั้งยังสามารถให้คำปรึกษาแก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับที่ต่ำกว่าได้

 

 

เรียบเรียงข้อมูลโดย

1. น.ส.จุฑารัตน์   เกษมราษฎร์                       491110017

2. นายณัฐพล   ไฝเอ้ย                                      491110027

3. น.ส.ทาวิณี   เจริญยศ                                   491110032

4. น.ส.ธัญธิวา   ทิพย์ปลูก                               491110036

5. น.ส.ปาจรีย์   ตรีสุวรรณ                              491110055

6. น.ส.มัตติกา   คงมีสุข                                  491110077

7. นายเลอศักดิ์   จอมเมือง                               491110086

8. น.ส.วรรณิภา   ธิมายอม                               491110088

9. นายวรวุฒิ   คำปัญญา                                  491110089

เขียน 14 Jun 2009 @ 22:48 () แก้ไข 14 Jun 2009 @ 22:49, ()


ความเห็น (0)