อนุทิน 39720 - บุณยกร

บุณยกร

ผู้มีศรัทธาย่อมเลื่อมใสโดยฐานะ ๓ ประการคือ

๑.เป็นผู้ใคร่ที่จะเห็นท่านผู้มีศีล

๒.เป็นผู้ใคร่ที่จะฟังสัทธรรม(ธรรมที่ถูกต้องดีแท้)

๓.มีใจไม่ตระหนี่ อันเป็นความมัวหมอง และมีการให้ปันอันสละแล้ว

ยินดีในการสละ ยินดีในทาน ยินดีในการแจกจ่ายทาน

(พระไตรปิำฎก ภาษาไทย ฉบับหลวง เล่มที่ ๑๙ ,๒๐

"สีลสัมปทาสูตรที่ ๑ ข้อที่ ๑๓๑

"ฐานะสูตร" ข้อที่ ๔๘๑

ธรรมรักษา

 

เขียน 14 Jun 2009 @ 22:14 ()


ความเห็น (0)