อนุทิน 3969 - ขจิต ฝอยทอง

@3968 ยังไม่มีลูก เอารายได้จาก

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มาให้ดูครับ

บริษัทเอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

รายงาน ผลกำไร-ขาดทุน,  28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2550

รายได้หลัก 

      93,922,410,022

รวมรายได้

      97,875,635,178

ต้นทุนขาย

      74,987,278,518

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ

      18,129,431,985

ดอกเบี้ยจ่าย

           952,326,024

ภาษีเงินได้

        1,254,512,001

รวมรายจ่าย

      95,323,548,528

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

        2,552,086,650

กำไรต่อหุ้น (บาท)

                      1.66

 

แหล่งที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

เขียน 07 May 2008 @ 22:53 () แก้ไข 07 May 2008 @ 23:15, ()


ความเห็น (0)