อนุทิน 39325 - ครูใจดี

   สัปดาห์ที่ผ่านมา สอนเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศให้ข้อคิดนักเรียนถึงเรื่องการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันในโลกปัจจุบัน มันเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันในทุกเรื่องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...แต่เราจะทำอย่างไรที่จะอยู่กับสิ่งเหล่านี้ได้อย่างปกติสุข คืออยู่กับเทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด รู้เท่าทันมัน ไม่ตกเป็นทาสของมัน ใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติ มีปัญญา รู้จักใตร่ตรองแยกแยะอะไรควร-ไม่ควร มีเหตุมีผล ใช้เทคโนโลยีอย่างสมดุลย์ มีความพอดี ยึดทางสายกลาง มีจรรยาบรรณ และมีคุณธรรมในการใช้... "ทุกสิ่งเมื่อมีประโยชน์ ย่อมมีโทษเสมอ เปรียบเสมือนเหรียญ ก็มี 2 ด้าน"
     ดังนั้น ต้องรู้จักแยกแยะ เลือกแต่สิ่งที่ดีทำเลือกทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์  เราจึงจะใช้ชีวิตในยุคเทคโนโลยีได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุขได้
     การสอนทุกครั้ง ก็จะสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและให้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์ วันละเล็กละน้อย  ด้วยมีความหวังอันแรงกล้าที่จะบ่มเพราะเมล็ดพันธุ์ที่ดีสู่สังคม...

เขียน 06 Jun 2009 @ 20:06 ()


ความเห็น (0)