อนุทิน 3901 - ดร.สุพักตร์ พิบูลย์

      วันที่ 6 พฤษภาคม 2551 ตอนเช้า ไปทำพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "การวิจัยและพัฒนาผลงานทางวิชาการ" ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีผู้เข้ารับการอบรม 32 คน ส่วนหนึง เป็นสมาชิกที่ติดตามการอบรมที่ผมและทีมงานจัด อย่างต่อเนื่อง

      ช่วงเที่ยงเดินทางไปโรงแรม แมกซ์ ถนนพระราม 9 เพื่อนำเสนอแนวคิดเรื่อง "การนำผลการสอบ NT ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา  ผู้ฟัง คือศึกษานิเทศก์ทั่วประเทศ  ได้เสนอวิธีการที่ควรจะเป็นระดับเขตพื้นที่และระดับสถานศึกษา  พร้อมทั้งได้ฝากฝังเรื่องปัญหาเด็กจบ ป. 6 แล้วอ่านหนังสือไม่ออก(ท่านลองติดตามในบล๊อก "การพัฒนาคุณภาพโรงเรียน/สถานศึกษา >การนำผลการสอบ NT ไปสู่การพัฒนาสถานศึกษา"  และ "การแก้ปัญหาเด็กเด็กจบ ป.6 แล้ว อ่านหนังสือไม่ออก"

        ช่วงค่ำ 19.00-21.30 น. ไปบรรยายให้คณะผู้บริหาร 160 คน  ของ สพท.ตาก เขต 1 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา" วัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม  ผมได้ชี้ประเด็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่และระดับสถานศึกษา โดยดึงข้อมูลตามที่บันทึกใน บล๊อกของ G2K พร้อมทั้งนัดหมายว่า ต่อจากนี้ไป ไม่ต้องเดินทางมาฟัง ถึงจังหวัดนครปฐม หรือในกรุงเทพ ก็ได้  สามารถเข้ามาถามปัญหาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันใน G2K ก็ได้

เขียน 07 May 2008 @ 16:48 ()


ความเห็น (0)