อนุทิน 38943 - ใบไม้ร้องเพลง

หมดพลังแฮะ เลยต้อง ขอเติมพลังหน่อย

 

เราสามารถเติมพลังให้แก่ชีวิตของเราได้ โดย การปฏิบัติธรรม พละ 5:


พละ 5 (power) คือ 

ธรรมอันเป็นกำลัง   หรือ ธรรมที่เป็นใหญ่ในกิจของตน หมายถึง  เป็นใหญ่ในการกระทำหน้าที่ของตน  ทำให้บุคคลมีศรัทธา   ไม่มีความเกียจคร้าน ไม่มีความประมาท  ไม่มีความฟุ้งซ่าน และ ไม่มีความหลง  เป็นพลังทำให้เกิดความมั่นคง   ความหลงจะเข้าครอบงำไม่ได้  ได้แก่


        1. สัทธา (confidence) คือ ความเชื่อมั่นในสิ่งที่ดีงาม  เช่น  เชื่อมั่นว่า การที่คนเราจะประสบความสำเร็จในชีวิตนั้น  ไม่จำเป็นต้องหาเงินมาด้วยวิธีการเอารัดเอาเปรียบคนอื่น   เชื่อมั่นว่า บุคคลที่ประกอบแต่กรรมดี ย่อมได้รับผลดี

      
 2. วิริยะ (energy; effort) คือ ความเพียรพยายาม  ถ้าปรารถนาจะทำการสิ่งใดให้สำเร็จแล้ว ก็มีความเพียรพยายามกระทำไป ไม่ท้อถอย

       
3. สติ (mindfulness)  คือ ความระลึกได้  ความไม่เผลอ  การคุมใจไว้ได้ 

       
4. สมาธิ (concentration) คือ ความตั้งจิตมั่น การทำใจให้สงบแน่วแน่ ไม่ฟุ้งซ่าน  การมีจิตกำหนดแน่วแน่อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ ในขณะทำงานสิ่งใดก็มีใจจดจ่ออยู่กับงานนั้นๆ  ไม่วอกแวกไปคิดเรื่องอื่น

     
  5. ปัญญา (wisdom; understanding) คือ ความรู้   ความเฉลียวฉลาด  มีประสบการณ์  มีวิจารณญาณที่ดี  มีความสามารถเข้าใจสถานการณ์ต่างๆ และมีการตัดสินใจที่ดี

ถ้าเราปฏิบัติธรรม พละ 5 นี้แล้ว   เราจะมีบุคลิกภาพที่เชื่อมั่นในตนเอง เป็นผู้มีกำลังใจดี มีความเพียรพยายามสูง  มีสติรู้ตัวอยู่เสมอ  มีสมาธิในการทำงานดี  และมีสติปัญญาดี  จะทำการสิ่งใดย่อมประสบความสำเร็จดังใจปรารถนาเสมอสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนเราไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ด้วยความมั่นใจ  สิ่งนั้นคือ  ความวิตกกังวล คนเรามีความกลัวหลายอย่าง เช่น  กลัวเสียเงิน  กลัวเสียชื่อเสียง กลัวเสียของรัก  กลัวการเจ็บป่วย กลัวอุบัติเหตุ กลัวตาย  ถ้าเราตัดความวิตกกังวลไปได้  จิตใจของเราก็เบาสบาย  และ ดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมั่นใจ  ไม่หวาดหวั่นต่อภัยอันตรายต่างๆ

วิธีที่จะทำให้เราดำเนินชีวิตอย่างสุขใจไร้กังวล   ก็ด้วยการปฏิบัติธรรม  พละ 4:

 


พละ 4 (strength; force; power)
ธรรมอันเป็นกำลัง, ธรรมอันเป็นพลังทำให้ดำเนินชีวิตด้วยความมั่นใจ ไม่หวั่นวิตกต่อภัยอันตรายใดๆ


       
กำลังปัญญา
1. ปัญญาพละ (power of wisdom) 

คนที่มีสติปัญญา  รอบรู้  ย่อมมีความมั่นใจ ไม่หวั่นวิตกต่อสิ่งใดที่อาจเกิดขึ้นแก่ชีวิต  เพราะมีปัญญาพาตัวรอดได้เสมอ


     
กำลังความเพียร
  2. วิริยพละ (power of energy or diligence) 

คนที่มีกำลังใจกล้าแข็ง ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรค  ย่อมไม่หวั่นวิตกต่อปัญหาใดๆที่อาจเกิดขึ้น  ไม่หวั่นวิตกต่อความเหนื่อยยากลำบาก  เพราะมีความเพียรพยายามที่จะฝ่าฟันอุปสรรคและปัญหาต่างๆไปได้เสมอ

       
3. อนวัชช
พล (power of faultlessness, blamelessness or cleanliness)
กำลังสุจริต เป็นกำลังการกระทำที่ไม่มีโทษ คือ กายกรรม วจีกรรม มโนกรรมบริสุทธิ์ เช่นมีความประพฤติและหน้าที่การงานสุจริต ไม่มีข้อบกพร่องเสียหาย พูดจริง มีเหตุผล มุ่งดี ไม่รุกรานให้ร้ายใคร ทำการด้วยเจตนาบริสุทธิ์

     
  4. สังคห
พละ (power of sympathy or solidarity)
กำลังการสงเคราะห์ คือ การยึดเหนี่ยวน้ำใจคนและประสานหมู่ชนไว้ในสามัคคี ด้วยการสงเคราะห์ผู้อื่นด้วยสังคหวัตถุ  4 คือ

          
 4.1 ทาน (gift; charity; benefaction)
การให้ การแบ่งปัน สิ่งของต่างๆที่จำเป็นแก่การดำรงชีวิต    ตลอดจนเผื่อแผ่กันด้วยไมตรี การให้ที่ดีที่สุด คือ ธรรมทาน ได้แก่ แนะนำสั่งสอนให้ความรู้ความเข้าใจ จนเขารู้จักพึ่งตนเองได้

           
4.2 เปยยวัชชนะ (kindly or salutary speech)
พูดจับใจ, = ปิยวาจา คือ พูดด้วยน้ำใจหวังดี มุ่งให้เป็นประโยชน์และรู้จักพูดให้เป็นผลดี ทำให้เกิดความเชื่อถือ สนิทสนม และเคารพนับถือกัน  การพูดที่เป็นปิยวาจาที่ดีที่สุดคือ  หมั่นแสดงธรรม คอยช่วยชี้แจงแนะนำหลักความจริง ความถูกต้องดีงาม แก่ผู้ที่ต้องการคำแนะนำ

         
  4.3 อัตถจริยา (friendly aid; doing good; life of service)
บำเพ็ญประโยชน์ คือ ช่วยเหลือรับใช้ ทำงานสร้างสรรค์ ประพฤติการที่เป็นประโยชน์   การบำเพ็ญประโยชน์ที่ดีที่สุดคือ ช่วยเหลือส่งเสริมคนให้มีความเชื่อถือถูกต้อง (สัทธาสัมปทา) ให้ประพฤติดีงาม (สีลสัมปทา) ให้มีความเสียสละ (จาคสัมปทา) และให้มีปัญญา (ปัญญาสัมปทา)

          
 4.4 สมานัตตตา (equality; impartiality; participation)
มีตนเสมอ คือ เสมอภาค ไม่เอาเปรียบ ไม่ถือสูงต่ำ ร่วมสุข ร่วมทุกข์ด้วย   ความเสมอภาคที่ดีที่สุด คือ  มีธรรมเสมอกัน มีระดับคุณธรรมทัดเทียมกัน


       
ย่อมข้ามพ้นภัยทั้ง 4 คือ
พละ 4 นี้ เป็นหลักประกันของชีวิต ผู้ประพฤติธรรม  พละ 4 นี้ย่อมดำเนินชีวิตด้วยความมั่นใจ เพราะเป็นผู้มีพลังในตน


       
1. อาชีวิตภัย (fear of troubles about livelihood) ภัยเนื่องด้วยการครองชีพ  จะไม่เป็นคนอดอยากปากแห้ง  ขัดสนเงินทอง

      
 2. อสิโลกภัย (fear of ill-fame) ภัยเนื่องจากเสื่อมเสียชื่อเสียง  จะไม่วิตกกังวลกับชื่อเสียงและการใส่ร้ายป้ายสี

       
3. ปริสสารัชชภัย (fear of embarrassment in assemblies) ภัยเนื่องจากความครั่นคร้ามเก้อเขินในที่ชุมนุม  จะไม่เป็นคนประหม่า เมื่อต้องอยู่ต่อหน้าคนจำนวนมาก

     
  4. มรณภัย (fear of death) ภัยคือความตาย  จะไม่กังวลเรื่องความตาย  เพราะเข้าใจถึงกฏแห่งไตรลักษณ์  ว่าความตายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต  และมีมรณานุสสติเสมอ  เข้าใจว่าทุกคนเกิดมาแล้วต้องตาย

       
5. ทุคคติภัย (fear of a miserable life after death) 
ภัยคือทุคติ  จะไม่มีกังวลเรื่องชีวิตหลังความตาย  เพราะรู้ดีว่า  เมื่อสังขารดับไปแล้ว   ผู้ประพฤติธรรม พละ 4 นี้ จะไปสู่ที่สุคติเสมอ  ไปตกไปอยู่อบายภูมิ


ขอให้ท่านผู้อ่านทุกท่าน  ฝีกปฏิบัติธรรม พละ 5 และ พละ 4  เพื่อที่ท่านจะได้ดำเนินชีวิตด้วยความมั่นใจ  จะทำการสิ่งใด ก็ประสบความสำเร็จสมดังใจปรารถนา  เป็นผู้มีพลังจิตเข้มแข็ง   ปราศจากความกลัว ความวิตกกังวลใดๆ   มีวิจารณญาณที่ถูกต้อง และมีการตัดสินใจที่ดี  และท่านจะเป็นผู้ที่มีความสุขสงบ  ประสบความสำเร็จในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการเขียน 30 May 2009 @ 17:27 () แก้ไข 30 May 2009 @ 17:41, ()


ความเห็น (0)