อนุทิน 38904 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

เรียนรู้ > เรื่องใหม่

ทางมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์  ชักชวนให้ไปอบรมซาเทียร์ กับเสมสิกขาลัย

ศัพท์ใหม่ที่ชวนฉงน เลยไปค้นหาดูพบว่า

ซาเทียร์ เป็นชื่อของ นักบำบัดจิตท่านหนึ่ง ใช้หลักการแนวพุทธในการเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น

การเรียนรู้จากภายในของตนเอง

ซาเทียร์เชื่อว่า ในการบำบัดแต่ละครั้ง ผู้บำบัดต้องมีเป้าหมายที่ตั้งไว้ในใจที่เรียกว่า  metagoals ให้คนไข้ล่วงหน้าแล้ว อย่างน้อย สี่ข้อคือ

1. แต่ละคนสามารถเลือกกระทำได้ (choice maker)

2. เมื่อเลือกจะทำอะไรแล้ว ก็ต้องรับผิดชอบด้วย (responsibility)

3. มีความเชื่อพื้นฐานว่าคนเราสามารถเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีได้ (change is possible)

4. และทุกคนต้องมีความภาคภูมิใจในตัวเอง (raise self esteem)

เขียน 30 May 2009 @ 07:42 ()


ความเห็น (0)