อนุทิน 38595 - ชัชวาลย์ เหลืองชัยวัฒนา

1. ในเซลล์พืชจะมีเม็ดกลมรีสีเขียวที่กระจายอยู่ คืออะไร

1. Vacuole

2. Ribosome

3. Leucoplast

4. Chloroplast

 

2. เซลล์พืชและเซลล์สัตว์มีลักษณะแตกต่างกันอย่างไร

1. เซลล์พืชมีลักษณะกลมรี ส่วนเซลล์สัตว์มีลีกษณะเป็นเหลี่ยม

2. เซลล์พืชมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยม ส่วนเซลล์สัตว์เป็นทรงกลม

3. เซลล์พืชและเซลล์สัตว์มีลักษณะเหมือนกันมาก

4. เซลล์พืชและเซลล์สัตว์มีลักษณะรูปร่างนิวเคลียสที่แตกต่างกัน

 

3. โครงสร้างของเซลล์ใดทำหน้าที่ควบคุมการผ่านเข้าออกของสาร

1. ผนังเซลล์

2. เยื่อหุ้มเซลล์

3. เซลล์คุม

4. ไลโซโซม

 

4. เซลล์จะอยู่ในภาวะสมดุลเมื่อไร

1. เมื่อน้ำจากภายในเซลล์ออสโมซิสเข้า-ออกนอกเซลล์ในอัตราเดียวกัน

2. เมื่อน้ำภายนอกเซลล์ออสโมซิส เข้าสู่ภายในเซลล์

3. เมื่อน้ำภายในเซลล์ออสโมซิสออกนอกเซลล์

4. เมื่อน้ำไม่มีการแพร่

 

5. พืชใช้ส่วนใดในการคายน้ำ

1. เซลล์เม็ดเลือด

2. เซลล์ปากใบ

3. เซลล์วอลล์

4. เซลล์เม็มเบรนด์

 

6. ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์แสงของพืชคืออะไร

1. คาร์โบไฮเดรต โปรตีน น้ำตาล

2. แป้ง กรดอะมิโน น้ำตาล

3. คาร์โบไฮเดรต แป้ง น้ำตาล

4. โปรตีน กรดเกลือ ไขมัน

 

7. ดอกไม้ที่มีองค์ประกอบครบส่วน เรียกว่า อะไร

1. ดอกครบส่วน

2. ดอกสมบูรณ์เพศ

3. ดอกไม่ครบส่วน

 4. ดอกไม่สมบูรณ์เพศ

 

8. ถ้านำถุงกระดาษแก้วใสบรรจุสารละลายคอปเปอร์ซันเฟตเข้มข้น 10% จุ่มลงในบิกเกอร์ที่มีสารละลายคอปเปอร์ซันเฟตเข้มข้น 20% ทิศทางการแพร่ของคอปเปอร์ซันเฟตจเป็นอย่างไร

1.สารละลายแพร่จากบิกเกอร์เข้าสู่กระดาษแก้ว

2.น้ำจะแพร่จากบิกเกอร์เข้าสู่กระดาษแก้ว

3.สารละลายจะแพร่ออกจากกระดาษแก้ว

4.สารละลายไม่มีการเคลื่อนที่

 

9. ข้อใดต่อไปนี้แสดงว่าพืชมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้า

 1. การเบนเข้าหาแสงเเดด

 2. การหุบ-บานของดอกไม้

 3. การงอกของเมล็ดถั่วเขียว

 4. ทุกข้อที่กล่าวมา

 

10.วิชาที่ว่าด้วยการปรับปรุงลักษณะของสิ่งมีชีวิต เพื่อให้ได้ลักษณะตามที่ต้องการเรียกว่า ?

 1. พันธุศาสตร์

 2. พันธุวิศวกรรม

 3. สัตวศาสตร์

 4. สัตวแพทย์

 

 

 

 

11 ข้อใดต่อไปนี้ เป็นสารประกอบ

 1. Ca

 2. H2O

 3. C

  4. H 

 

12. การกรองเป็นการแยกสารโดยวิธีใด

 1. การแยกสารที่เป็นของแข็งออกจากของเหลว

 2. เป็นการแยกสารที่ตัวถูกละลายเป็นของแข็งที่ไม่ละลายในของเหลว

 3. การทำสารให้บริสุทธิ์

 4. เป็นการแยกสารโดยใช้กับของแข็งที่ระเหยยาก

 

13. สารที่นำมาสกัดโดยการกลั่นด้วยไอน้ำต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

 1. ระเหยยาก ละลายน้ำ

 2. ระเหยยาก ไม่ละลายน้ำ

 3. ระเหยง่าย ละลายน้ำ

 4. ระเหยง่าย ไม่ละลายน้ำ

 

 

12.        โครงสร้างใดต่อไปนี้ ไม่พบในเซลล์สัตว์
       
ก.        ผนังเซลล์        ข.        ไรโบโซม       
       
ค.        นิวเคลียส        ง.        สารพันธุกรรม
13.       
โครงสร้างใดที่มีความสำคัญที่สุดของเซลล์สิ่งมีชีวิต
       
ก.        นิวเคลียส        ข.        เยื่อหุ้มเซลล์
       
ค.        ผนังเซลล์        ง.        ไซโทพลาซึม
14.       
สิ่งใดที่พบในเซลล์สัตว์แต่ไม่พบในเซลล์พืช
       
ก.        ผนังเซลล์        ข.        เยื่อหุ้มเซลล์
       
ค.        นิวเคลียส        ง.        เซนทริโอล
15.       
การแพร่ (Diffusion) หมายถึงข้อใด
       
ก.        การเคลื่อนที่ของอนุภาคจากบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารน้อยไปมาก
       
ข.        การเคลื่อนที่ของอนุภาคจากบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารมากไปน้อย
       
ค.        การเคลื่อนที่ของอนุภาคของสารในลักษณะอิสระโดยผ่านเยื่อเลือกผ่าน
       
ง.        การเคลื่อนที่ของอนุภาคในลักษณะแนวเส้นตรงโดยไม่มีการเปลี่ยนทิศทาง
16.       
รากพืชดูดน้ำโดยวิธีใดมากที่สุด
       
ก.        การแพร่        ข.        ออสโมซิส
       
ค.        การดูดซับ        ง.        การลำเลียง
17.       
ปัจจัยใดไม่เกี่ยวข้องในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช
       
ก.        น้ำ        ข.        แสง
       
ค.        แวคิวโอล        ง.        คาร์บอนไดออกไซด์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 18.       
เมื่อปลูกต้นไม้ในห้องมืด เพราะเหตุใดเมื่อเวลาผ่านไปต้นไม้จึงค่อยๆ เหี่ยวเฉาและตายในที่สุด
       
ก.        ขาดแสงแดด        ข.        ขาดแก๊สออกซิเจน
       
ค.        ขาดน้ำและแร่ธาตุ        ง.        ขาดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์  
19.       
การสังเคราะห์ด้วยแสงคือข้อใด
       
ก.        กระบวนการสร้างอาหารของพืช
       
ข.        กระบวนการคายความร้อนของพืช
       
ค.        กระบวนการเปลี่ยนพลังงานความร้อน
       
ง.        กระบวนการเปลี่ยนพลังงานจลน์เป็นพลังงานศักย์
20.       
พลังงานจากแสงอาทิตย์ที่ถูกพืชดูดไว้ถูกนำไปใช้ในกระบวนการใด
       
ก.        หายใจ        ข.        คายน้ำ
       
ค.        สร้างอาหาร        ง.        สร้างเนื้อเยื่อ
21.       
อาหารที่พืชสร้างขึ้นเป็นอันดับแรกในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงคืออะไร
       
ก.        แป้ง        ข.        ไขมัน
       
ค.        โปรตีน        ง.        น้ำตาล
22.       
ถ้าพืชขาดแร่ธาตุชนิดใดจะทำให้ยอดเน่า รากเน่า ใบแก่เหลืองซีด
       
ก.        ฟอสฟอรัส        ข.        ไนโตรเจน
       
ค.        แมกนีเซียม        ง.        กำมะถัน
23.       
ถ้านำดอกไม้มาปักแจกัน ควรทำอย่างไรจึงจะทำให้ดอกไม้ยังคงความสดอยู่ได้นาน
       
ก.        ไม่ควรตัดก้านดอกไม้       
       
ข.        ตัดก้านดอกไม้ก่อนนำมาปักแจกัน
       
ค.        ตัดก้านดอกไม้ใต้น้ำก่อนนำมาปักแจกัน       
       
ง.        ริดใบไม้ออกให้หมดเพื่อป้องกันการคายน้ำ
24.       
ข้อใดเป็นการกระตุ้นทำให้พืชมีการดูดน้ำมากขึ้น
       
ก.        การหายใจ        ข.        การคายน้ำ
       
ค.        การถ่ายละอองเรณู        ง.        การปฏิสนธิ


25.       
ส่วนประกอบของดอกไม้ในข้อใดที่อยู่ส่วนนอกสุด
       
ก.        กลีบดอก        ข.        กลีบเลี้ยง
       
ค.        เกสรตัวผู้        ง.        เกสรตัวเมีย
26.       
การปฏิสนธิของดอกไม้จะเกิดขึ้นเมื่อใด
       
ก.        ผนังรังไข่เจริญไปเป็นผล        ข.        ไข่อ่อนเจริญไปเป็นเมล็ด
       
ค.        ละอองเรณูตกลงบนยอดเกสรตัวเมีย        ง.        เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเพศเมียเข้าผสมกัน
27.       
ข้อใดต่อไปนี้เป็นขั้นตอนในการผสมพันธุ์ของพืชดอกที่ถูกต้อง
       
ก.        ไซโกต  →  การปฏิสนธิ  →  เอมบริโอ       
       
ข.        การถ่ายละอองเรณู  →  การปฏิสนธิ  →  การงอกของละอองเรณู
       
ค.        การถ่ายละอองเรณู  →  การงอกของละอองเรณู  →  การปฏิสนธิ
       
ง.        การงอกของละอองเรณู  →  การถ่ายละอองเรณู  →  การปฏิสนธิ
28.       
องค์ประกอบสำคัญของดอกสมบูรณ์เพศคือสิ่งใด

เขียน 26 May 2009 @ 16:41 ()


ความเห็น (0)