อนุทิน 38506 - ดร.สุพักตร์ พิบูลย์

ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ในวันที่ 19 พ.ค.52 ได้ไปประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา กทม.เขต 2 มีหลายเรื่องที่ได้หารือกันในที่ประชุมและเห็นว่าเป็นประเด็นที่น่าจะต้องร่วมคิด ร่วมแก้ปัญหา และตั้งใจว่าจะเขียนเป็นบันทึกในโอกาสต่อๆ ไป(แต่ขณะนี้ยังไม่มีเวลา) รายการที่ตั้งใจจะเขียนที่จะขอโน๊ตไว้ก่อน คือ 1) ปัญหาการแย่งที่นั่ง ม.1 ในโรงเรียนชั้นนำที่ได้รับความนิยมสูง/ปัญหาในปีต่อๆไป  2) อยากให้โรงเรียนดัง ๆ จำนวนหนึ่งเปิดสอนเฉพาะ ม.ปลาย/การศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสอนเฉพาะระดับ ม.ปลาย 3) บทเรียนจากการรับนักเรียนชั้น ม.1 ในปี 2552   4)  ถึงเวลาหรือยัง ที่เราจะต้องจริงจังกับการประกันคุณภาพการสอนในระดับรายวิชา    และ 5) สพท. กับ การแก้ปัญหาโรงเรียนไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานของ สมศ.

เขียน 24 May 2009 @ 23:01 () แก้ไข 24 May 2009 @ 23:16, ()


ความเห็น (0)