อนุทิน 38277 - จิตตปัญญาศึกษา

จิตตปัญญาศึกษาเป็นมิติที่มีลักษณะเป็นองค์รวมซึ่งรวมความหลากหลายของสิ่งต่าง ๆ และผสมผสานกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียว เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการคิดใคร่ครวญ การรู้จักตนเอง เข้าใจตนเองและผู้อื่น รวมถึงการอยู่กับตัวเอง และได้มีกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดของจิตตปัญญาศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งอาจใช้กิจกรรมหรือวิธีการต่าง ๆ เช่น การฝึกฝนจิตใจ  สติ สมาธิ ควบคู่กับการเรียนในเนื้อหารายวิชาในห้องเรียน เปิดรับความรู้ ข้อมูลการสื่อสารจากผู้สอน ผู้เรยน และคนรอบข้างได้ดีขึ้น มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีขึ้น เป็นการเรียนรู้ที่มีความสุข นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ศิลปะ ดนตรี และกิจกรรมการสนทนา  การทำแผนผังความคิด และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อไปกำหนดจิต คิดอย่างใคร่ครวญ และรับฟังการสื่อสารอย่างลึกซึ้ง เป็นต้น จะเห็นได้ว่า การนำแนวคิดของจิตตปัญญาศึกษามาจัดเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนนั้น จะสามารถฝึกให้ผู้เรียนเป็นคนมีสติ สมาธิ และเข้าใจตนเอง และปรับตัวทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี รวมถึงฝึกฝนให้ผู้เรียนเป็นคนดี และสามารถเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ต่อไป

เขียน 20 May 2009 @ 21:58 ()


ความเห็น (0)