อนุทิน 38135 - มะปรางเปรี้ยว

@38132 เอกสาร World cafe (พี่สี่และเกต)

  • คำถาม
  • กระบวนการ
  • เตรียมเอกสารสำหรับ host
    - Digital Divide
    - World Cafe (Deep listening และ สุนทรียสนทนา)

ปราง จัดการเพิ่มเติม

  • ติดต่อ สคส. เรื่อง VDO สุนทรียสนทนา
เขียน 18 May 2009 @ 22:48 ()


ความเห็น (0)