อนุทิน 37830 - บุญส่ง

บุญส่ง
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

 

ตอนที่ 1 การประเมินผลปฏิบัติงาน

  1. การจัดการเรียนรู้

            การวิเคราะห์หลักสูตรและการเตรียมการสอน

                            ข้าพเจ้าให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้อย่างที่สุด เพราะข้าพเจ้าตระหนักดีกับความสำคัญของมาตรฐานการเรียนรู้ เพราะมาตรฐานการเรียนรู้เป็นหัวใจสำคัญของการจัดการเรียนรู้ซึ่งคุณครูทุกท่านมีหน้าที่จะต้องจัดการเรียนรู้ได้กำหนดไว้ในกลุ่มสาระกาเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที่4 เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจำนวนทั้งหมด  .........  มาตรฐานและกำหนดสาระการเรียนรู้ไว้ ...... สาระการเรียน  โดยแต่ละสาระการเรียนจะมีมาตรฐานต่าง ๆ กำหนดไว้ดังนี้

 

    สาระและขอบข่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สาระที่เป็นแก่นความรู้ของกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี ประกอบด้วย

                สาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว

                สาระที่ 2 การอาชีพ

                สาระที่ 3 การออกแบบและเทคโนโลยี

                สาระที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ

                สาระที่ 5 เทคโนโลยีเพื่อการทำงานและอาชีพ

 

                สาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว เป็นสาระที่เกี่ยวกับการทำงานในชีวิตประจำวันทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน และสังคม ที่ว่าด้วยงานบ้าน งานเกษตร งานประดิษฐ์ และงานธุรกิจ

งานบ้าน เป็นงานที่เกี่ยวกับการทำงานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในครอบครัว ซึ่งประกอบด้วยบ้าน ชีวิต ความเป็นอยู่ในบ้าน ผู้และเครื่องแต่งกาย อาหารและโภชนาการ โดยเน้นการปลูกฝังลักษณะนิสัยการทำงาน ทักษะกระบวนการทำงาน การแก้ปัญหาในการทำงาน มีความรับผิดชอบ สะอาด มีระเบียบ ประหยัด อดออม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

                งานเกษตร เป็นงานที่เกี่ยวกับการทำงานในชีวิตประจำวัน ซึ่งประกอบด้วยการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ ตามกระบวนการผลิตและการจัดการผลิต มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิต ปลูกฝังความรับผิดชอบ ขยัน อดทน การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

                งานช่าง เป็นงานที่เกี่ยวกับงานตามกระบวนการของงานช่าง  ซึ่งประกอบด้วยการบำรุงรักษา การติดตั้ง/ประกอบ การซ่อม การผลิตเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน

                งานประดิษฐ์ เป็นที่งานที่เกี่ยวกับการทำงานด้วยการประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ โดยเน้นความประณีต สวยงาม ตามกระบวนการทำงานประดิษฐ์เทคโนโลยี และเน้นการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ตามภูมิปัญญาท้องถิ่นและสากล

                งานธุรกิจ เป็นงานที่เกี่ยวกับการจัดการด้านเศรษฐกิจครอบครัว การเป็นผู้บริโภคที่ฉลาด

 

                สาระที่ 2 การอาชีพ เป็นสาระที่เกี่ยวข้องกับหลักการ คุณค่า ประโยชน์ของการประกอบอาชีพสุจริต ตลอดจนการเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ

                สาระที่ 3 การออกแบบและเทคโนโลยี เป็นสาระที่เกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถของมนุษย์ ในการแก้ปัญหา และสนองความต้องการของมนุษย์อย่างสร้างสรรค์ โดยนำความรู้มาใช้กับกระบวนการเทคโนโลยี สร้างและใช้สิ่งของเครื่องใช้ วิธีการ และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำรงชีวิต

                สาระที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นสาระที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ การติดต่อสื่อสาร การค้าหาความรู้ การสืบค้น การใช้ข้อมูลและสารสนเทศ การแก้ปัญหาหรือสร้างงาน คุณค่าและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ

                สาระที่ 5 เทคโนโลยีเพื่อการทำงานและอาชีพ เป็นสาระที่เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีและเทคโนโลยี

สารสนเทศ มาใช้การมรทำงานเกี่ยวกับการดำรงชีวิตและครอบครัวและการอาชีพ

 

1.2  การจัดการเรียนการสอนตามแผนการเรียนรู้และการพัฒนาแผนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

สาระที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศสาระการเรียนรู้ของเทคโนโลยีสารสนเทศมีรายละเอียด ดังนี้

1.       ข้อมูลสารสนเทศ

1.1    แหล่งข้อมูลสารสนเทศ

1.2    ความหมายและประโยชน์ข้อมูล

1.3    การรวบรวมข้อมูล

1.4    ประเภทของข้อมูล

1.5    การจัดเก็บข้อมูลรูปแบบเหมาะสม

1.6    การประมวลผลข้อมูลเป็นสานสนเทศ

1.7    การเก็บและบำรุงรักษา

1.8    ซอฟต์แวร์ช่วยประมวลผลข้อมูล

2.       เทคโนโลยีสารสนเทศ

2.1    องค์ประกอบของการผลิตสารสนเทศ

2.2    บทบาทและประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.3    ส่วนประกอบของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา

2.4    หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

2.5    ซอฟต์แวร์

2.6    คอมพิวเตอร์ระบบมัลติมีเดีย

3.       การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

3.1    การสื่อสารข้อมูล

3.2    ส่วนประกอบของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

3.3    เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

3.4    การค้าหาและสืบค้นข้อมูล

4.       หลักการแก้ปัญหาหรือสร้างงาน

4.1    หลักการคิดคำนวณพื้นฐานในการประมวลผลข้อมูล

4.2    หลักเบื้องต้นในการแก้ปัญหา

4.3    ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมและภาษาโปรแกรม

4.4    การจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

4.5    การใช้งานซอฟแวร์สำเร็จรูป

4.6    ตรรกะ ระบบเลขฐานสองและวงจรตรรกะ

5.       การสร้างงาน

การนำเสนอข้อมูล

5.1    การวางแผน

5.2    การสร้างงานตามวัตถุประสงค์

5.3    การจัดทำคู่มือ

5.4    การบำรุงรักษาโปรแกรมและข้อมูล

6.       หลักการพื้นฐานของคอมพิวเตอร์

6.1    กลไกการทำงาน

6.2    รูปแบบการทำงาน

6.3    ภาษาคอมพิวเตอร์ระดับต่ำ

7.       การจัดการข้อมูล

7.1    การจัดการข้อมูลเบื้องต้น

7.2    โครงสร้างของข้อมูล

7.3    การจัดการฐานข้อมูล

 

1.3  การใช้และการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

                - จัดทำบทเรียนสำเร็จรูป ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  จำนวน 2 ชุด

                - จัดทำบทเรียนสำเร็จรูป ในรายวิชาเพศศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  จำนวน 1 ชุด

                                  สื่อเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ตลอดจนฝึกทักษะในเรื่องต่าง ๆ ให้กับนักเรียน การจัดการเรียนการสอนจึงจำเป็นต้องใช้สื่อการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เพื่อให้นักเรียนสามารถบรรลุถึงเป้าหมายของกลุ่มสาระวิชาที่รับผิดชอบ ข้าพเจ้ามีวีการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ดังนี้

1)        ศึกษารายการสื่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่นำเสนอไว้ในเอกสารการจัดสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

2)    ศึกษาคู่มือการผลิต การใช้และการรักษาสื่อการเรียนการสอน

3)    จัดหาและเตรียมสื่อประกอบการเรียนการสอนให้สัมพันธ์กับสาระการเรียนรู้ เนื้อหา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และกิจกรรมในบทเรียนแต่ละครั้ง

4)    ซ่อมสื่อที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์อยู่เสมอ

5)    จัดเก็บสื่ออย่างมีระบบเป็นระเบียบเรียบร้อย เก็บแยกเป็นประเภทตามลักษณะของเนื้อหาที่ใช้สอน

6)    จัดทำทะเบียนการผลิตสื่อการเรียนการสอน มีรายละเอียดดังนี้

-  ชื่อสื่อ

-  จำนวนชิ้นของสื่อ

-  วัน เดือน ปี ที่ผลิต

-  ลักษณะสื่อ

-  สัมพันธ์วิชา

7)    ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการผลิตสื่อให้มากที่สุด เช่น หาวัสดุ และร่วมจัดทำ

8)    ใช้สื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามแผนที่กำหนดไว้ทุกครั้งที่มีแผนการสอน

                                  ผลที่ได้รับจากการผลิตสื่อการใช้สื่อ  มีดังนี้

1)   สร้างความสนใจ ความเข้าใจในบทเรียนให้แก่นักเรียนได้อย่างดี

2)   นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างประหยัดเวลาในการสนทนา เพราะสื่อสามารถให้รายละเอียดได้มาก

3)   นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน

4)   ผลการเรียนของนักเรียนเพิ่มสูงขึ้นจนเป็นที่น่าพอใจ

5)   เอื้ออำนวยต่อครู เพื่อนครูในโรงเรียนและต่างโรงเรียนเกี่ยวกับสื่อการสอน และให้คำปรึกษาแก่เพื่อนครูในการผลิต ตลอดจนการใช้สื่ออีกด้วย

 

1.4  การวัดและประเมินผล

                      โดยจัดทำแบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน  ทุกหน่วยการเรียนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง

การเรียนโดยได้ดำเนินการวัดผลประเมินผลตามหลักเกณฑ์ของโรงเรียนดังนี้

5.1      ประเมินระหว่างเรียน 80  คะแนน  ประกอบด้วย

-  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง                                  30  คะแนน

-  ชิ้นงาน                                                              10  คะแนน

-  โครงงาน                                                           10  คะแนน

-  คุณลักษณะอันพึงประสงค์                            10  คะแนน

-  ทดสอบกลางภาคเรียน                                   20  คะแนน

 

5.2    ทดสอบปลายภาคเรียน  20  คะแนน  ประกอบด้วย

-  เลือกตอบ                                                           10  คะแนน

-  บรรยาย                                                              5  คะแนน

-  เติมข้อความ                                                       5  คะแนน

 

            การวิจัยและหรือนำผลการวิจัยไปแก้ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน

 

<ol style=”ma

เขียน 13 May 2009 @ 14:54 ()


ความเห็น (0)