อนุทิน 37693 - Ka-Poom

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

Note l การจัดการความรู้

พอดีได้เข้าไปอ่านเรื่อง กระบวนกรแปลว่าอะไร ? ใช่เลย คุณกวินอธิบายได้ชัดเจน หากศึกษาดีดีจะพบว่า กระบวนการจัดการความรู้นั้นมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ... ครบทุกวงยิ่งกว่า Nonaka หรือใครๆ ว่าไว้เสียอีก... สุดยอดค่ะ

P

11. --
เมื่อ จ. 11 พฤษภาคม 2552 @ 15:18
1284698 [ลบ] [แจ้งลบ]

ขอยก คำพูดที่พี่ Ka-Poom  @37507 เขียนเอาไว้ที่ว่า "องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า"  ซึ่งเป็นต้นแบบทั้งในเรื่องสุนทรียสนทนาและการจัดการความรู้ ผู้ที่นำ "ความรู้" ที่ปรากฏจากพระพุทธองค์มาบันทึกเก็บไว้ถึงสองพันห้าร้อยห้าสิบ+ คือ"พระอานนท์"ดังนั้นหากจะว่าไปแล้วการจัดการความรู้ด้วยปัญญาและพลังแห่งความเมตตานี้มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วและเป็นการตัดทอนเส้นทางแห่งการเรียนรู้ให้สั้นลงเพื่อเข้าสู่ความเข้าใจแห่งรากเหง้าทาง "จิตวิญญาณ" ตามที่พระพุทธองค์ทรงชี้สอนสั่งและบอกทาง และคงยังไม่มีใครที่เลิศในเรื่องนี้ไปยิ่งกว่าพระพุทธองค์เป็นแน่แท้ในเรื่องดังกล่าว

อันนี้เห็นด้วยนะครับ ถ้าเคยสวดมนต์ตอนเช้า บทสวดมนทำวัดเช้าที่ที่สวดว่า โย ธมฺมํ เทเสสิ อาทิกลฺยาณํ มชฺเฌกลฺยาณํ ปริโยสานกลฺยาณํ แปลว่า พระองค์ใด ทรงแสดงแล้วซึ่งธรรม ไพเราะ/ดี/งามในเบื้องต้น ไพเราะ/ดี/งามในท่ามกลาง ไพเราะ/ดี/งามในที่สุด

สมัยก่อน พระพุทธองค์ และ พระสงฆ์ผู้เป็นสาวก ก็คือ กระบวนกร (facilitator) และ การฟังพระธรรมเทศนา ก็คือการฟังอย่างลึกซึ้ง  (Deep Listening)

พระพุทธองค์
และ พระสงฆ์ผู้เป็นสาวก คือผู้ที่

สุปะฏิปันโน =เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว (พระโสดาบัน)
อุชุปะฏิปันโน =เป็นผู้ปฏิบัติ(ซื่อ)ตรงแล้ว (พระสิกทาคามี)
ญายะปะฏิปันโน=เป็นผู้ปฏิบัติถูกต้องแล้ว (พระอนาคามี)
สามีจิปะฏิปันโน =เป็นผู้ปฏิบัติชอบแล้ว (พระอรหันต์)
 
ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา =ท่านเหล่านี้คือ คู่แห่งบุรุษ 4 คู่ นับเรียงตามลำดับได้ 8 บุคคล คือ

คู่ที่ 1 พระโสดาปัตติมรรค กับ พระโสดาปัตติผล,
คู่ที่ 2 พระสกิทาคามิมรรค กับ พระสกิทาคามิผล,
คู่ที่ 3 พระอนาคามิมรรค กับ พระอนาคามิผล,
คู่ที่ 4 พระอรหัตมรรค กับ พระอรหัตผล. รวม 4 คู่ 8 บุคคล ฯ)

แต่น่าเสียดายที่คนห่างวัด เมื่อห่างวัดก็จึงห่างพระ เมื่อห่างพระก็คือห่าง กระบวนกร (facilitator) แล้วก็ไปสถาปนา กระบวนกร ที่เป็น ฆราวาสที่มีศีลกระพร่องกระแพร่ง มาทำหน้าที่แทนพระ เหมือนเอาคนตาบอดจูงคนตาบอด  แล้วก็พากันลงเหว เหมือนดังเช่นในปัจจุบัน

เขียน 11 May 2009 @ 16:54 () แก้ไข 21 Jun 2009 @ 00:11, ()


ความเห็น (0)