อนุทิน 37647 - บุณยกร

บุณยกร

Channge              =  ความเปลี่ยนแปลง

คำนี้ มีความหมายอย่างยิ่งสำหรับทุกชีวิต เพราะเป็นสัจจะความจริง

ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาในการดำรงชีวิตของมนุษย์..

(General Economic >>>>>>> Buddhist Economics)

                            ( Change )      

Economics            = วิชาเศรษฐศาสตร์

General Economics= เศรษฐศาสตร์ทั่วไป

เศรษฐศาสตร์ทั่วไป เป็นความรู้เกี่ยวกับการเลือกทรัพยากร

ที่ีมีอยู่อย่างจำกัดมาสนองความต้องการของคนซึ่งไม่มีขีดจำกัด

โดยปราศจากการฝึกหัดลดละความทะยานอยากในใจเลย

Buddhist Economics = เศรษฐศาสตร์แบบพุทธ

ศรษฐศาสตร์แบบพุทธ เป็นความรู้ในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่

อย่างจำกัดมาบรรเทาหรือแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน อีกทั้งทำ

สันติภาพกลับมาสู่มวลมนุษยชาติ โดยสามารถลดละกิเลสได้

สำเร็จด้วย..ธรรมรักษา..

เขียน 10 May 2009 @ 23:07 ()


ความเห็น (0)