อนุทิน 37397 - ใบไม้ร้องเพลง

วันนี้ไปเจอความหมายของคำว่า บัณฑิต
ที่นิยามโดย หลักสูตร จิตปัญญาเวชศึกษา ได้อย่างซึ้งใจว่าบัณฑิต คือ


 ๑ ผู้ถึงพร้อมซึ่งความรู้ ความสามารถ

    ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพสาขานั้นๆ

 ๑ ผู้ถึงพร้อมซึ่งความงาม

    ทั้งกาย วาจา ใจ

 ๑ ผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง

    ครอบครัว และสังคม

เขียน 07 May 2009 @ 10:39 () แก้ไข 07 May 2009 @ 10:41, ()


ความเห็น (0)