อนุทิน 36869 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

จิตที่ตรง มั่นคง คงที่ คือจิตที่มี "สัมมาทิฏฐิ"

รู้จักประพฤติ ปฏิบัติตน รู้จักทั้งทาน รู้จักการรักษาศีล เจริญเมตตาภาวนา

จิตจะดีได้ด้วยการรู้จักหักห้ามใจโดยการมีศีลเป็นเครื่องกั้น

ศีลนี้เองจะทำให้จิตใจสงบ ระงับ และมีสมาธิ

จิตที่มีสมาธินี้เอง จะเป็นจิตที่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร

เมื่อรู้แท้ว่าอะไรเป็นอะไร คือ รู้ว่าอะไรคือทุกข์ อะไรคือเหตุให้เกิดทุกข์แล้ว ก็สามารถระงับเหตุที่เกิดแห่งทุกข์ทั้งปวงนั้น

ท่านทั้งหลายจงเดินทางในเส้นทางที่เป็นสัมมาทิฏฐิเถิด

ท่านทั้งหลายจะสามารถก้าวล่วงพันภัยแห่งสังสารวัฏนี้ได้ ไม่นานเอย...

เขียน 27 Apr 2009 @ 08:08 ()


ความเห็น (0)