อนุทิน 36787 - บุณยกร

บุณยกร

สำนึกดี สำนึกสาธารณะ สำนึกอารยะวิถี
ภก.ประชาสรรณ์ แสนภักดี M.P.H. CMU
ได้นำเสนอมุมมอง สำนึกสาธารณะไว้อย่างน่าสนใจ
ขอนำบางส่วนมาถ่ายทอดดังนี้..

.Professional ทำงานแบบมืออาชีพ รู้ลึกในหน้าที่ๆรับผิดชอบ รู้รอบ
ในงานที่เกี่ยวข้อง ต้องพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา หาความรู้ใหม่อยู่เสมอ

.Unity เอกภาพ ค่านิยมใหม่ต้องเป็นไปในทิศทางของความสามัคคีในหมู่คณะ ไม่กลัวเพื่อนได้หน้า หรืออิสสา ริษยากัน ควรจะฝึกการทำงานเป็นทีม
เพราะการที่คนในองค์กรมีเอกภาพ จะช่วยให้การขับเคลื่อนภาระงานเพื่อมวลประชา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีหลายองค์กรที่คนในองค์กรกลัวการได้ดี เลยไม่มีใครทำอะไร ประชาชนก็ไม่ได้อะไรด้วย แต่ในความเป็นเอกภาพก็ยอมให้มีความแตกต่างได้ แต่อย่าแตกแยก
๓.Believe ทำงานด้วยความเชื่อ เชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้า เชื่อในสิ่งที่ถูกต้อง แล้วยึดให้มั่น ถ้าขาดความเชื่อ การทำงานก็จะขาดพลัง

.Locally ภูมิปัญญาท้องถิ่น เชื่อและศรัทธาในความเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ ของภูมิปัญญาไทย ลดความเชื่อทันสมัยนิยมลง(Modernnization) Local wisdom ในด้านต่างๆ จะนำไปสู่การแก้ปัญหา อย่างเป็นระบบและเข้ากับบริบทของสังคมไทย ต้องเลิกดูถูกภูมิปัญญาของคนในระดับรากหญ้า หันไปสู่วิถีของการเรียนรู้ร่วมกัน เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ในชุมชน
.Integrity ยึดเอาความซื่อสัตย์ เป็นที่ตั้ง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคม
คิดดี ทำดี เพื่อชาติ งานทุกชิ้นจะต้องตรวจสอบได้มีความโปร่งใส

.Creative สร้างสรรค์ คิดและทำงานที่สร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรม(innovation)ใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นกับสังคม ต้องไม่หยุดนิ่ง ต้องมีความเป็นพลวัต
ทั้งนี้ก็เพื่อประชาชนและประเทศชาติ

...เท่าที่ตัวเองได้ร่วมงานกับสังฆะ กลุ่มเล็กๆด้วยการนำพาของพ่อแม่ครูอาจารย์ด้วยการใช้หลักธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างสัมมาทิฐิ
ได้ช่วยกระตุ้นให้วิถีชีวิตของชาววัดสอดคล้องทั้ง ๖ ข้อไปในตัว โดยเฉพาะ
ข้อ ๒,๓,๔,๕..ส่วนข้อที่ ๑ และ๖ ยังขาดยังพร่องอยู่เยอะ อาจจะเป็นเพราะวิถีชีวิตที่เป็นอยู่ไม่ต้องไปแก่งแย่งแข่งขันยศตำแหน่งหรือวัตถุลาภใดๆแล้ว..แค่เท่าที่เป็นอยู่ในสังคมชาววัดก็ไม่เดือดร้อนอะไร จึงทำให้เฉื่อยเนือย เช้าชามเย็นชาม ขาดความขวนขวาย กระตือรือร้นเพื่อสังคม..

เจริญธรรมสำนึกดี..กับทุกชีวิต..

เขียน 25 Apr 2009 @ 09:49 () แก้ไข 25 Apr 2009 @ 15:58, ()


ความเห็น (0)