อนุทิน 36526 - จริยา ฉวีวรรณากร

เรื่อง:                      การประเมินโครงการพัฒนาการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : การเรียนรู้แบบโครงงาน   โรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์ (บุญมีอนุกูล) สำนักงานเขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานคร

 ผู้ประเมิน              นางจริยา ฉวีวรรณากร

 ปีการศึกษา           2550 – 2551

                                           บทคัดย่อ

                                 การประเมินในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการพัฒนาการเรียนรู้แบบโครงงาน โรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์ (บุญมีอนุกูล) ปีการศึกษา 2551 โดยประเมินสภาวะแวดล้อม ปัจจัยเบื้องต้น  กระบวนการดำเนินงาน  และผลผลิตของโครงการ  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินได้แก่ ผู้บริหารจำนวน 2 คน ครูผู้สอนจำนวน 25 คน รวมจำนวน 27 คน นักเรียน จำนวน 296 คน และผู้ปกครองนักเรียนจำนวน 215 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 538 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินได้แก่ แบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 4 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินพบว่า ด้านสภาวะแวดล้อมตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และคณะ  ในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด  ด้านปัจจัยเบื้องต้นตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และคณะครู ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก  ด้านกระบวนการตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และคณะครู  ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก  ด้านผลผลิต ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และคณะครู ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ตามความคิดเห็นของผู้เรียน ในภาพรวม อยู่ในระดับ มาก ตามความคิดเห็นของผู้ปกครองอยู่ในระดับ มาก  เมื่อวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดวิเคราะห์พบว่ากลุ่มสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปีการศึกษา 2551 เพิ่มขึ้นมากกว่าปีการศึกษา 2550 ยกเว้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำลง

                                ผลการประเมินครั้งนี้ ทำให้ได้ข้อมูลที่ช่วยให้ฝ่ายบริหารโรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์ (บุญมีอนุกูล) สามารถตัดสินใจได้ว่าควรดำเนินการส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยโครงงานต่อไป และได้ทราบข้อดี ข้อบกพร่องในการดำเนินงานต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงกิจกรรมให้เหมาะสมยิ่งขึ้นสำหรับการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและทักษะการทำงานของผู้เรียนต่อไป

 

 

เขียน 19 Apr 2009 @ 19:28 () แก้ไข 19 Apr 2009 @ 19:50, ()


ความเห็น (0)