อนุทิน 36230 - บุณยกร

บุณยกร

ระหว่างปี ๒๕๓๘-๒๕๔๗ โครงการสำรวจทางสังคมระหว่างประเทศ

(International Social Survey Pragramme-ISSP) ซึ่งมีสำนักงาน

อยู่ในประเทศนอร์เวย์ ได้สำรวจ"เอกลักษณ์" หรือ "ลักษณะเฉพาะ"

ของประเทศ ๓๔ ประเทศในหลายทวีปและพบข้อมูลที่น่าสนใจว่า

ในประเทศที่ประชาชนรักชาติ คนที่ทำร้ายสังคมหรือคอรัปชั่น

จะถูกต่อต้านและคว่ำบาตร การโกงกินและฉ้อฉล(การทำผิดศีลข้อ๒ของพุทธ) ที่ลดลงจะช่วยสร้างเสริมกิจกรรมต่างๆให้โปร่งใสและเจริญ

ก้าวหน้า ประชาชนที่ไม่รักชาติจะทำลายซึ่งกันและกันเพื่อประโยชน์ส่วนตัวและพฤติกรรมดังกล่าวย่อมนำไปสู่ความไม่ไว้วางใจและความ

ไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันซึ่งย่อมส่งผลร้ายให้เศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศโดยตรง (อ้างอิงบางส่วนจากบทความพิเศษ ของคุณพิมลวัฒน์ ชูโต น.ส.พ.เราคิดอะไร เม.ย ๕๒)

วันนี้มีโอกาสดูข่าวยามเช้าทางฟรีทีวีซึ่งนานๆจึงจะมีเวลาได้ดู

เพราะต้องทำกิจวัตรบิณฑบาตร กว่าจะกลับวัดก็เกือบๆ๘โมง

แต่วันนี้มีกิจนิมนต์นอกวัดเลยงดกิจวัตรไว้ .. นั่งดูข่าวเช้า

รอเวลาความพร้อม..ตามข่าวเห็นประชาชนชาวภูเก็ตขึ้นป้าย

แผ่นผ้าไว้ตามริมถนนปฏิเสธผู้ที่ทำร้ายสังคม แสดงให้เห็นถึง

พลังของศีลธรรมอันถูกต้องดีงามของประชาชนที่สอดคล้อง

กับภาวะการณ์ของสังคมไทยในปัจุบัน..และตรงตามบทความ

ที่กล่าวอ้างข้างต้น..ขอให้ศีล สมาธิ ปัญญา จงเจริญในจิตใจ

คนไทยทุกคนเทอญ..ธรรมรักษา..

เขียน 14 Apr 2009 @ 12:09 ()


ความเห็น (0)