อนุทิน 35978 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

วันนี้เราจะต้องไปร่วมประชุมที่  คณะพยาบาลศาสตร์ ในการประชุมวิชาการเรื่อง "ทิศทางและความท้าทายในการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล" โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้าประชุมมีความตื่นตัวในการพัฒนาวิชาชีพพยาบาลและการพยาบาลให้มีคุณภาพ

ในโอกาสนี้เป็นการเชิดชูเกียรติเชิด รองศาสตราจารย์ ดร. สายหยุด   นิยมวิภาต อดีตคณบดี คณะพยาบาลมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ช่วงบ่ายมี  พิธีเปิด  สวนสุขภาพสายหยุด  นิยมวิภาต  และมีพิธีกตัญญุตาคารวะ 80 ปี รองศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด นิยมวิภาต


ตอนเย็น มีการสังสรรค์และนันทนาการในบรรยาการ "สุขศรีในสวนสวย" ณ สวนสุขภาพสายหยุด   นิยมวิภาต

เขียน 09 Apr 2009 @ 05:34 () แก้ไข 09 Apr 2009 @ 05:36, ()


ความเห็น (0)