อนุทิน 35460 - บุณยกร

บุณยกร

 

  ภาพถ่าย บิณฑบา่ต(มังสวิรัติ) ข้าวสุก ขนมสด พืชผัก ผลไม้ ที่  อ.กระสัง จ.บุึรีรัมย์..

"ธรรมอันเราตถาคต แสดงไว้แล้ว ชนเหล่าใดสำคัญตาม

 จะรู้ตาม จะบันเทิงตาม ซึ่งคำที่เรากล่าวดีแล้ว เจรจาดีแล้ว

แก่กันและกัน ชนเหล่านั้นพึงหวังได้คือ จะพร้อมเพรียงกันชื่น

บานต่อกัน ไม่วิวาทกันมองกันและกันด้วยดวงตาอันเปี่ยมด้วย

ความรักอยู่..(พุทธพจน์).. 

เขียน 30 Mar 2009 @ 00:14 () แก้ไข 30 Mar 2009 @ 05:20, ()


ความเห็น (0)