อนุทิน 35456 - กวิน

กวิน

Q : เราเปลี่ยน "เรา" ความคิดแบบเรายังเปลี่ยนไม่ได้แล้วคิดว่าจะเปลี่ยน "เขา"ได้หรือ?

A : ได้สิ ขอตอบด้วย คาถานี้ ที่ว่า

"พรหฺมา จ โลกาธิปตี สหมฺปติ
กตฺอญฺชลี อนฺธิวรํ อยาจถ
สนฺตีธ สตฺตาปฺปรชกฺขชาติกา
เทเสตุ ธมฺมํ อนุกมฺปิมํ ปชํ"

แปลว่า "ท้าวสหัมบดีพรหม ประณมกรกราบทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าผู้ทรงคุณอันประเสริฐว่า สัตว์ในโลกนี้ ที่มีกิเลสบางเบาพอที่จะฟังธรรมเข้าใจนั้นมีอยู่ ขอพระองค์ได้โปรดแสดงธรรมช่วยเหลือชาวโลกเทอญ"

บัวสี่ เหล่า คือ อุคฆฏิตัญญู วิปจิตัญญู เนยยะ และ ปทปรมะ สามประเภทแรกเรียกว่า เวไนยสัตว์ แปลว่า สัตว์ผู้ควรแก่การแนะนำสั่งสอน/สัตว์ที่พอฝึกได้  เราเปลี่ยน "เรา" ความคิดแบบเรายังเปลี่ยนไม่ได้แล้วคิดว่าจะเปลี่ยน "เขา"ได้หรือ? จึงขอตอบว่า ถ้าเขาในที่นี้คือ บัวสามเหล่าแรก แล้วล่ะ เราก็พอจะเปลี่ยนเขาได้ เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

*จำมาจากหนังสือสวดมนต์ (จากแต่ก่อนสวดแบบนกแก้วนกขุนทอง ตอนนี้สวดแบบ
นกฮูก*/นกแสก) คุณล่ะเคยมั้ยที่เหมือนว่ามี เทวดา มาดลใจ ให้มีกำลังใจในการทำอะไรสักอย่างหนึ่ง

เขียน 29 Mar 2009 @ 22:16 () แก้ไข 30 Mar 2009 @ 09:31, ()


ความเห็น (0)