อนุทิน 35349 - เตวิชโช

  ติดต่อ

     พระพุทธองค์ตรัสเตือนว่า

  • "เราไม่เล็งเห็น แม้กำลังสักอย่างหนึ่งอื่นใด

         อันข่มได้แสนยาก เหมือนกำลังของมาร (กิเลสบาป)นี้เลย

         นอกจากบุญ (การชำระกิเลส)     ที่จะเจริญขึ้นได้  เพราะเหตุ

         ถือมั่นในกุศลธรรมทั้งหลาย"

(พระไตรปิำกเล่ม ๑๑ ข้อที่ ๕๐ "จักกวัตติสูตร")  

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)