อนุทิน 35305 - Sasinand

Sasinand

นายอาชว์ เตาลานนท์ ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าไทยกล่าวว่า....
ในระยะ 10-20 ปี ข้างหน้า โลกยังมีปัญหาขาดแคลนอาหาร โดยอีก 20 ปี โลกจะมีประชากร 9 พันล้านคน ซึ่งจะทำให้การผลิตอาหารของโลกไม่เพียงพอกับความต้องการ
ไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่ผลิตอาหารเหลือจึงจำเป็นที่ไทยต้องเตรียมตัว ปรับโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร โดยต้องมองทั้งการผลิตพืชสำหรับเป็นอาหารและพืชที่นำไปผลิตพลังงานทดแทน อาทิเช่น ไบโอดีเซล เอทานอล ในระยะยาวควรกำหนดยุทธศาสตร์ให้ไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารสำหรับโลก

เขียน 27 Mar 2009 @ 11:10 ()


ความเห็น (0)