อนุทิน 34479 - ประนอม

ประนอม

ชื่อเรื่อง                  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่องการเขียนคำที่ประสมด้วยสระโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1    

ผู้วิจัย                     นางประนอม  เครือสุวรรณ 

ที่ปรึกษา                ผ.ศ  ทัศนา  ปิ่นสุวรรณ  อาจารย์มหาวิยาลัยราชภัฏสุรินทร์,  ศน.  พัฒนา  คำผุย      

                            ศึกษานิ เทศก์ 8,  อาจารย์อภินันท์  เอื้อเมธิยางกูล  ครูชำนาญการพิเศษ,  อาจารย์

                           บุญเลี้ยง  ฉิมมาลี  ครูชำนาญการพิเศษ 

                     .......................................................................................................................................

บทคัดย่อ

                ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติที่คนไทยทุกคนจำเป็นต้องใช้การติดต่อสื่อสารและยังเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สำหรับนักเรียนทุกคน  แต่พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ยังขาดทักษะการอ่านและการเขียน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอ่านและการเขียนสระ  ดังนั้นผู้ศึกษาจึงได้พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  โดยมีความมุ่งหมาย  (1)  พัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำที่ประสมด้วยสระ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนจากการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำที่ประสมด้วยสระ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่โรงเรียนบ้านโชกเหนือ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต ปีการศึกษา  2551 จำนวน  30  คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็น แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำที่ประสมด้วยสระ จำนวน  5  ชุด  15  แบบฝึก  และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ ตัวเลือก จำนวน 50  ข้อ  ซึ่งมีค่าอำนาจจำแนก(r)  ตั้งแต่  0.20 ถึง  0.90  ค่าความยากง่าย (P) ตั้งแต่ 0.20 – 0.80 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .89  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้สถิติ การทดสอบที (t – test) (Dependent Samples  )

ผลการพัฒนาพบว่า
          1.  แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำที่ประสมด้วยสระ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ มีประสิทธิภาพ 85.75/86.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80
          2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำที่ประสมด้วยสระ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

            การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่พัฒนาขึ้นครั้งนี้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ครูสามารถนำมาใช้เป็นสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาในการเรียน  เรื่อง การเขียนคำที่ประสมด้วยสระ

เขียน 13 Mar 2009 @ 18:07 () แก้ไข 13 Mar 2009 @ 18:12, ()


ความเห็น (0)