อนุทิน 34210 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

การทำงานแบบมีส่วนร่วมนี้ย่อมเกิดผลดีในทุก ๆ วินาทีที่มีผู้เข้ามาร่วม
ร่วมคิด ร่วมแก้ไข ร่วมวิพากษ์ ร่วมวิจารณ์

การส่งเสริม ปรับปรุง สิ่งต่าง ๆ ให้ดีขึ้นย่อมเกิดประโยชน์อย่างดีแท้ในบั้นปลาย

ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคน ก็เชี่ยวชาญกันไปแต่ละด้าน
แต่ทุก ๆ คน ทุก ๆ ด้าน ก็ล้วนแล้วแต่มุ่งประโยชน์ให้เกิดแก่ส่วนรวม สังคม และประเทศชาติ

ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมคิด เสียสละความรู้แห่งชีวิตเพื่อพัฒนา "ไทย..."

เขียน 09 Mar 2009 @ 20:01 ()


ความเห็น (0)