อนุทิน 34006 - Sasinand

Sasinand
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

มีคนมาเยี่ยม ที่บันทึก และบอกว่า....รักในหลวง ต้องสามัคคีกันนะครับ ถ้าไม่สามัคคีกัน แล้วจะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟัง  เลยมาคิดว่า  ความสามัคคีของชาวโลกนี่   เขาใช้ธรรมอะไรดีนะ
ศึกษามาแล้ว....
ต้องใช้สังคหวัตถุ ๔ ค่ะ จากที่ไหน ...จากวัด...อย่าออกชื่อเลย เอาเป็นว่า ถูกต้องก็แล้วกัน
(ธรรมเครื่องยึดเหนี่ยว คือยึดเหนี่ยวใจบุคคล และประสานหมู่ชนไว้ในสามัคคี)
. ทาน (การให้ คือ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ แบ่งปัน ช่วยเหลือกันด้วยสิ่งของตลอดถึงให้ความรู้และแนะนำสั่งสอน)

๒. ปิยวาจา  (วาจาเป็นที่รัก วาจาดูดดื่มน้ำใจ หรือวาจาซาบซึ้งใจ คือกล่าวคำสุภาพไพเราะอ่อนหวานสมานสามัคคี ให้เกิดไมตรีและความรักใคร่นับถือ ตลอดถึงคำแสดงประโยชน์ประกอบด้วยเหตุผลเป็นหลักฐานจูงใจให้นิยมยอมตาม)

๓. อัตถจริยา (การประพฤติประโยชน์ คือ ขวนขวายช่วยเหลือกิจการ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตลอดถึงช่วยแก้ไขปรับปรุงส่งเสริมในทางจริยธรรม)

๔. สมานัตตตา (ความ มีตนเสมอ คือ ทำตนเสมอด้วยปลาย ปฏิบัติสม่ำเสมอกันในชนทั้งหลาย และเสมอในสุขทุกข์โดยร่วมรับรู้ร่วมแก้ไข ตลอดถึงวางตนเหมาะแก่ฐานะ ภาวะ บุคคล เหตุการณ์และสิ่งแวดล้อม ถูกต้องตามธรรมในแต่ละกรณี)

เราทั้งหลายมาประชุมกันในที่นี้ ล้วนแล้วแต่มาคนละทิศละทาง ต่างจิตต่างใจต่างพ่อต่างแม่ต่างตระกูลกันทั้งนั้นย่อมมีกิริยาอาการทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการไม่เหมือนกัน ในที่สุดแม้แต่ตัวของเราเอง ซึ่งมองดูแล้วก็ไม่ถูกต้องตามความต้องการของตนก็มีเยอะ.....
ฉะนั้น "ความสามัคคี" จึงได้ชื่อว่า เป็นคุณธรรมอันสูงส่งสำหรับพวกเราที่อยู่ด้วยกัน..... ความสามัคคีเป็นเหตุนำมาซึ่งความสุข

เขียน 05 Mar 2009 @ 21:57 () แก้ไข 05 Mar 2009 @ 23:15, ()


ความเห็น (0)