อนุทิน 340 - ดร.สุพักตร์ พิบูลย์

....วิชาชีพครู : "พัฒนาได้ประสบความสำเร็จ...คืออย่างไร"

....วันนี้เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "การประเมินการปฏิบัติงาน" ให้แก่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ซึ่งมีหน้าที่กำหนดมาตรฐานวิชาชีพ ส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพ  และควบคุม กำกับติดตามการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา..............ปัญหาสำคัญประการหนึ่งที่มองเห็นร่วมกันก็คือ "ยังไม่มีการกำหนดภาพความสำเร็จและตัวชี้วัดความสำเร็จของวิชาชีพครูที่เป็นรูปธรรม"  ทำให้องค์กรที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ไม่เห็นจุดร่วมหรือบทบาทร่วมที่สำคัญ ในการร่วมกันพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ .......ถึงเวลาหรือยังที่เราควรร่วมกันกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของวิชาชีพครูที่เป็นรูปธรรมและเป็นที่เข้าใจตรงกัน

เขียน 12 Apr 2008 @ 00:29 () แก้ไข 19 Apr 2008 @ 23:09, ()


ความเห็น (0)