อนุทิน 33514 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

ธรรมชาติของสรรพสิ่งล้วนสวยงาม

ธรรมชาติของกายเราล้วนสวยงาม

ธรรมชาติแห่งจิตเราย่อมสวยงาม

ท่านทั้งหลายโปรดเข้าถึงธรรมชาติแห่งจิตด้วยกายนี้เถิด

กายที่ได้อัตภาพอันประเสริฐที่ได้เกิดมาเป็นมนุษยืและพบพระพุทธศาสนา

นำกายนี้เป็นเครื่องพึ่งพา ล่วงจากสังสารวัฏตัดทุกข์พลัน...

  เขียน:  

ความเห็น (0)