อนุทิน 33514 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

ธรรมชาติของสรรพสิ่งล้วนสวยงาม

ธรรมชาติของกายเราล้วนสวยงาม

ธรรมชาติแห่งจิตเราย่อมสวยงาม

ท่านทั้งหลายโปรดเข้าถึงธรรมชาติแห่งจิตด้วยกายนี้เถิด

กายที่ได้อัตภาพอันประเสริฐที่ได้เกิดมาเป็นมนุษยืและพบพระพุทธศาสนา

นำกายนี้เป็นเครื่องพึ่งพา ล่วงจากสังสารวัฏตัดทุกข์พลัน...

เขียน 25 Feb 2009 @ 23:22 ()


ความเห็น (0)