อนุทิน 33462 - wwibul

wwibul

@33461 หนวย เป็นหน่วยมาตรฐานท้องถิ่น เทียบเคียงได้กับ dummy variable ทางคณิตศาสตร์ และเทียบเคียงได้กับ wildcard ในการเรียกชื่อแฟ้ม (*.*)

การใช้ หนวย เป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประจำถิ่น ซึ่งเป็นหน้าที่หนึ่งใน 4 ประการที่ผมพึงกระทำ -_-!

เขียน 25 Feb 2009 @ 07:58 () แก้ไข 25 Feb 2009 @ 07:59, ()


ความเห็น (0)