อนุทิน 33369 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

พรหมวิหารทั้ง ๔ ย่อมครอบคลุมอยู่แน่แท้
เมตตา กรุณา มุทิตา และ "อุเบกขา..."

การวางใจเป็นกลางมิใช่การปล่อยวางโดยไม่ปฏิบัติ แต่เป็นการ "ปฏิบัติในเรื่องการปล่อยวาง..."

สรรพสิ่งในโลกล้วนแล้วแต่เป็นเช่นนั้น
หากสัตว์ หากบุคคลในโลกนี้มีความเมตตา กรุณาต่อกัน โลกนี้จะน่าอยู่ขึ้นอีกมาก
หากสัตว์ หากบุคคลลดความโลภลง มีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โลกนี้จะสงบสุขขึ้นอีกเยอะ
หากสัตว์ หากบุคคลมีตาอันแจ่มแจ้ง ไม่หลงมัวเมาในกิเลสและตัณหาทั้งหลาย โลกนี้จะพบศานติสุข

แต่ก็ช่างเขาเถอะ
หน้าที่เร่งด่วนของเราก็คือ การลดความโลภ ความโกรธ และความหลงของเราเอง
การทำหน้าที่ของเราให้ดีแท้เราจะได้มีชื่อว่า "สุขโต"
ผู้ที่รู้ทุกข์ รู้สุข ของตนด้วยตนเอง...

เขียน 23 Feb 2009 @ 09:24 ()


ความเห็น (0)