อนุทิน 33297 - บุณยกร

บุณยกร

บุคคลผู้ไม่โลภ ไม่แข่งดี

ไม่ถูกความโลภครอบงำย่ำยีจิต

ไม่ถูกความแข่งดีครอบงำย่ำยีจิต

เขาย่อมไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์

ไม่คบชู้ ไม่พูดเท็จ ไม่ชักชวนผู้อื่นเพื่อความเป็นอย่างนั้น

เขาย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล

เพื่อความสุขตลอดกาลนาน

พุทธพจน์ จาก

(พระไตรปิฎก เล่ม ๒๑ "มหาวรรคที่ ๕" ข้อ๑๙๓)

เขียน 22 Feb 2009 @ 05:23 () แก้ไข 22 Feb 2009 @ 12:04, ()


ความเห็น (0)